Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Usporiadanie vlastníctva

Usporiadanie vlastníctva

Delimitácia správy

Delimitácia správy – prevod správy k pozemkom vo vlastníctve štátu

Vlastníctvo k pozemkom

Základné právne predpisy pri zisťovaní, obnove a evidencii vlastníckych práv.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom.

ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

O obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Záhradkové osady

Vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom.

Časté otázky

Časté otázky- pozemkové spoločenstvá


Odbor usporiadania vlastníctva rieši v rámci agendy SPF nefinančné prevody:

  1. Delimitáciu pozemkov vo vlastníctve štátu zo správy SPF na iných správcov majetku štátu a opačne,
  2. Delimitáciu pozemkov z vlastníctva štátu v správe SPF do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov,
  3. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemkov,

a zabezpečuje:

  1. Opravu chybných údajov v katastrálnom operáte,
  2. Zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov v konaniach o pozemkových úpravách podľa zákona č. 330/1991 Z. z. a v konaniach ROEP podľa zákona 180/1995 Z. z.,
  3. Zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov v konaniach podľa zákona č. 64/1997 Z. z. a zabezpečuje technické podklady pre vyporiadanie vlastníctva v záhradkových osadách na základe žiadosti správneho orgánu.

Späť na hlavnú stránku