Usporiadanie vlastníctva

Odbor usporiadania vlastníctva rieši v rámci agendy SPF nefinančné prevody:

  1. Delimitáciu pozemkov vo vlastníctve štátu zo správy SPF na iných správcov majetku štátu a opačne,
  2. Delimitáciu pozemkov z vlastníctva štátu v správe SPF do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov,
  3. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemkov,

 

a zabezpečuje:

 

  1. Opravu chybných údajov v katastrálnom operáte,
  2. Zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov v konaniach o pozemkových úpravách podľa zákona č. 330/1991 Z. z. a v konaniach ROEP podľa zákona 180/1995 Z. z.,
  3. Zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov v konaniach podľa zákona č. 64/1997 Z. z. a zabezpečuje technické podklady pre vyporiadanie vlastníctva v záhradkových osadách na základe žiadosti správneho orgánu.