Usporiadanie vlastníctva

Štátna správa na úseku katastra nehnuteľností začala zakladať evidenciu právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v extraviláne a právnych vzťahov k nim a to počnúc prípadmi, keď prišlo k zmene vlastníckeho práva alebo k zmene pôvodného pozemku po 1.1.1991.
Na tento účel vydal Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1991 Metodický návod na evidovanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností, účelom ktorého bolo dosiahnutie jednotného evidovania pôvodných nehnuteľností a vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v operátoch evidencie nehnuteľností a ukladanie príslušných údajov v súboroch registra evidencie nehnuteľností.