Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Usporiadanie vlastníctva
  3. Záhradkové osady

Záhradkové osady

Na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách bol prijatý zákon č.64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom v konaní podľa zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov je príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

SPF pri realizácii zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov vystupuje ako správca pozemkov vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov v obvode zriadenej záhradkovej osady.

Zákon č. 57/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č.64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1.4.2011 vykonal úpravy, následkom ktorých sa menia podmienky pri vyporiadaní vlastníctva v záhradkových osadách:

  • Výška náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade sa určuje podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, t. j. znaleckým posudkom.
  • V prípadoch, ak v konaní o vyporiadaní vlastníckych práv v zriadenej záhradkovej osade bolo právoplatne rozhodnuté schválením vykonania projektu pozemkových úprav do 31. marca 2011, pôvodní vlastníci majú právo na finančnú náhradu (doplatok ceny). O poskytnutie finančnej náhrady bolo potrebné požiadať do 31. decembra 2011 podľa § 18b zákona na správnom orgáne, ktorý schválil vykonanie projektu pozemkových úprav; inak toto právo zaniká. Finančné náhrady poskytuje SPF až na základe právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o výške doplatku ceny, na účet účastníka konania a v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
  • V prípadoch, ak v konaní do 31. marca 2011 nebolo právoplatne schválené vykonanie projektu alebo rozhodnutie o schválení vykonania projektu bolo zrušené súdom, okresný úrad postupuje podľa § 18c zákona.

Na základe požiadaviek správneho orgánu fond v zmysle zákona zabezpečuje nevyhnutné podklady pre rozhodovaciu činnosť správneho orgánu:

  • Znalecké posudky na určenie hodnoty pozemkov v zriadenej záhradkovej osade a hodnoty náhradných pozemkov podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
  • Geodetické práce – register pôvodného stavu, projekt pozemkových úprav v obvode zriadenej záhradkovej osady, projekt pozemkových úprav mimo obvodu zriadenej záhradkovej osady, geometrický plán pre umiestnenie náhradných pozemkov mimo obvodu zriadenej záhradkovej osady, vytyčovanie a označovanie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov mimo obvodu zriadenej záhradkovej osady.
Späť na usporiadanie vlastníctva