Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom sa v podmienkach fondu realizuje na návrh spoluvlastníka podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Účastníkmi dohody musia byť všetci podieloví spoluvlastníci a dohoda sa musí týkať celej veci.

V prípade, že sa spoluvlastníci na zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva nemôžu dohodnúť, môže na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka rozhodnúť súd.
Na základe dohody alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva nemôže vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov poľnohospodársky pozemok menší ako 2000 m2, ani lesný pozemok menší ako 5000 m2 (§ 23 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Fond uprednostňuje dohodu, ktorej výsledkom je reálne rozdelenie pôvodného pozemku na nové pozemky podľa geometrického plánu tak, že štát nadobudne nový pozemok do výlučného vlastníctva.

  • Všetky náklady súvisiace s uzatvorením Dohody na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom:

▹ geometrický plán,

▹ znalecký posudok v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,

▹ odvod za drobenie pozemkov, ak vznikne (§ 22 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov),

▹ správne poplatky a iné náklady,
hradí ten účastník, ktorý má na vyporiadaní naliehavý právny záujem (zvyčajne osoba, ktorá podala žiadosť o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva).

Pri uzatváraní dohody sa posudzuje prístup na pozemky, primeranosť pozemkov po rozdelení, umiestnenie jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, vybudované zariadenia na pozemku, vecné bremená a pod…
Podľa § 19 ods. 6. zákona č.180/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov predmetom dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva môže byť aj poľnohospodársky pozemok v spoluvlastníctve nezisteného vlastníka; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.