Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Usporiadanie vlastníctva
  3. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom sa v podmienkach fondu realizuje na návrh spoluvlastníka podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Účastníkmi dohody musia byť všetci podieloví spoluvlastníci a dohoda sa musí týkať celej veci.

V prípade, že sa spoluvlastníci na zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva nemôžu dohodnúť, môže na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka rozhodnúť súd.

Na základe dohody alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva nemôže vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov poľnohospodársky pozemok menší ako 3000 m2, ani lesný pozemok menší ako 5000 m2 (§ 23 zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Fond uprednostňuje dohodu, ktorej výsledkom je reálne rozdelenie pôvodného pozemku na nové pozemky podľa geometrického plánu tak, že štát nadobudne nový pozemok do výlučného vlastníctva.

Všetky náklady súvisiace s uzatvorením Dohody na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom:

  • geometrický plán,
  • znalecký posudok v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
  • odvod za drobenie pozemkov, ak vznikne (§ 22 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • správne poplatky a iné náklady,

hradí ten účastník, ktorý má na vyporiadaní naliehavý právny záujem (zvyčajne osoba, ktorá podala žiadosť o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva).

Pri uzatváraní dohody sa posudzuje prístup na pozemky, primeranosť pozemkov po rozdelení, umiestnenie jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, vybudované zariadenia na pozemku, vecné bremená a pod…

Podľa § 19 ods. 6. zákona č.180/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov predmetom dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva môže byť aj poľnohospodársky pozemok v spoluvlastníctve nezisteného vlastníka; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

Späť na usporiadanie vlastníctva