Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Usporiadanie vlastníctva
 3. Delimitácia správy

Delimitácia správy

Delimitácia správy – prevod správy k pozemkom vo vlastníctve štátu je postup, ktorým sa zosúlaďuje evidencia správy pozemkov – správcov pozemkov, vyplývajúca z právnych predpisov a druhov pozemkov. Slovenský pozemkový fond v Bratislave (ďalej len „SPF“) zabezpečuje delimitácie správy k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam a niektorým lesným nehnuteľnostiam vo vlastníctve SR podľa ustanovení §§ 1, 17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších prepisov.

 • § 1 – Rozsah pôsobnosti zákona
  (1) Zákon sa vzťahuje na
  a) pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí, a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond, (ďalej len „pôda“),
  b) obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, včítane zastavaných pozemkov,
  c) obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu, včítane zastavaných pozemkov, d) iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20.
 • § 17 – Pozemkový fond
  (1) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu uvedené v § 1 ods. 1 spravuje právnická osoba zriadená zákonom (ďalej len „pozemkový fond“) s výnimkou
  a) pozemkov,
  1. na ktorých sa nachádza cintorín,
  2. ktoré sú určené na obranu štátu,
  3. ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov,
  4. ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu,
  5. ktoré sú v dočasnej správe podľa osobitného predpisu,
  6. na ktorých hospodária Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.
  7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
  b) nehnuteľností uvedených v bode 1. písm. b) a c) tohto článku, s ktorými hospodári Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny,
  c) pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a nehnuteľností podľa bodu 1. písm. a) až písm. c) tohto článku, s ktorými na území bývalého Vojenského obvodu Javorina hospodária Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik.
  (2) Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisia a ktoré spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu.
 • § 22 – Zánik niektorých užívacích práv
  (1) Dňom účinnosti tohto zákona zanikajú tieto práva k majetku uvedenému v § 1 ods. 1:
  a) právo družstevného užívania k združeným pozemkom vlastníkov, ktorí nie sú členmi poľnohospodárskeho družstva,
  b) právo užívania pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby,
  c) právo užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa,
  d) právo bezplatného užívania rybníkov,
  e) právo trvalého užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu,
  f) právo hospodárenia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve štátu.

Zmena zápisu správcu v katastri nehnuteľností sa vykonáva delimitačným protokolom podľa druhu pozemku zodpovedajúceho skutočnému stavu. Druh pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra C je záväzný, pokiaľ sa nepreukáže opak. Druh pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra E nie je záväzný.

Delimitácia pozemkov sa týka pozemkov, ktoré sú zapísané v správe fondu, ale patria do správy správcovi majetku štátu ustanovenému podľa osobitných predpisov a tiež pozemkov, ktoré sú zapísané v správe iných správcov majetku štátu, ale patria do správy fondu.

 • Pri riešení prevodov správy a odstraňovaní spornej evidencie vlastníckych vzťahov k pozemkom sú pre posúdenie správnosti riešenia vlastníckych práv využívané súbory geodetických a popisných informácií katastrálnych operátov (prepojenie vektorových máp so súborom základných údajov k pozemkom z ISKN) v programe GIS SPF (geografický informačný systém) na príslušných organizačných útvaroch fondu. Pri vyhotovovaní delimitačných protokolov sú v plošnom rozsahu využívané aj účelové digitálne ortofotomapy podľa IP GR č. 2/2005.Najrozsiahlejšou problematikou je delimitácia správy k pozemkom medzi SPF a Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica, ako aj delimitácia správy neknihovaných pozemkov v mimo zastavaných územiach obcí (podľa ustanovení § 14 zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) bývalé korytá vodných tokov, vodné toky, cesty, na ktoré sa nevzťahuje aplikácia § 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi SPF a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. (ďalej len SVP, š.p.).
 • Pre zabezpečenie plynulého a správneho vyriešenia správy k poľnohospodárskym a lesným nehnuteľnostiam vo vlastníctve štátu bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci medzi SPF Bratislava a Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica.
 • Delimitačnými protokolmi je riešený aj prevod správy k pozemkom medzi Ministerstvom hospodárstva SR a SPF podľa ustanovení § 34a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47c zákona č.92/1991 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov v prípade, ak sú poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve SR po zrušenom štátnom podniku evidované v KN na liste vlastníctva neexistujúceho subjektu (napr. Chemosvit, š. p. Svit). Delimitácia správy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve SR podľa ustanovení §§ 1, 17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na štátne podniky v likvidácií podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. V súčinnosti so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je delimitačnými protokolmi riešený prevod správy k pozemkom (na ktoré sa vzťahujú ustanovenia §§ 1, 17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb.), ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa predpisov o pozemkových reformách a podľa predpisov o konfiškácií, ako aj pozemkov, ktoré pripadli ako odúmrť SR podľa ust. § 462 Občianskeho zákonníka.

V rámci usporiadania vlastníctva k pozemkom sú protokolmi (mimosúdnou cestou) riešené aj vlastnícke vzťahy k pozemkom pri nesprávnej aplikácií zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (verejný majetok – neknihované pozemky) a zákonov upravujúcich správu SPF k pozemkom vo vlastníctve SR.

Protokolmi sú odovzdávané aj pozemky z majetku štátu do vlastníctva obce alebo do vlastníctva vyššieho územného celku (majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami), do vlastníctva obce podľa § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (napr. miestne komunikácie), do vlastníctva vyšších územných celkov podľa § 3b ods. 1, 2 a § 5c ods. 2 zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Späť na usporiadanie vlastníctva