O nás

Slovenský pozemkový fond

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.
Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

Fakty o slovenskom pozemkovom fonde

SPF je právnická osoba zriadená zákonom. Fond nie je zriadený na podnikanie. Činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, spolu s námestníkom sa zodpovedajú za výkon svojej funkcie Vláde SR.

Základné činnosti SPF

  • správu poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu
  • nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov v rozsahu stanovenom zákonom
  • prenájom pozemkov v správe a nakladaní na poľnohospodársky účel, príp. aj na iný účel
  • odplatný a bezodplatný prevod pozemkov z dôvodov stanovených zákonom
  • plnenie reštitučných nárokov oprávneným osobám
  • zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov pred súdmi a pred orgánmi verejnej správy
  • zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov v rámci pozemkového spoločenstva a v rámci zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov