O nás

Slovenský pozemkový fond

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.
Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom generálneho riaditeľstva SPF je Bratislava a v rámcu SR má SPF 22 regionálnych odborov a 8 pracovísk.

Fakty o slovenskom pozemkovom fonde

SPF je právnická osoba zriadená zákonom. Fond nie je zriadený na podnikanie. Činnosť fondu riadi generálna riaditeľka, spolu s námestníkom sa zodpovedajú za výkon svojej funkcie Vláde SR. 

hektárov pozemkov prenajíma SPF na poľnohospodárske účely

hektárov pozemkov prenajíma SPF na iné ako poľnohospodárske účely

regionálnych odborov má SPF po celom Slovensku

mil. eur bol hospodársky nárast oproti predchádzajúcemu roku

Základné činnosti SPF

  • správu poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu
  • nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov v rozsahu stanovenom zákonom
  • prenájom pozemkov v správe a nakladaní na poľnohospodársky účel, príp. aj na iný účel
  • odplatný a bezodplatný prevued pozemkov z dôvodov stanovených zákonom
  • plnenie reštitučných nárokov oprávneným osobám
  • zastupovanie štátu a nezistených vlastníkov pred súdmi a pred orgánmi verejnej správy
  • zastupovanie štátu a neziskových vlastníkov v rámci pozemkového spoločenstva a v rámci zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

Zasadíme sa o:

  • ďalšie zmeny právnych predpisov upravujúcich činnosť fondu

Budeme:

  • zrýchľovať procesy na SPF