Reštitúcie

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom možno uplatniť ak vlastníctvo prešlo na štát alebo inú právnickú osobu najviac na 150 ha poľnohospodárskej pôdy a 250 ha všetkej pôdy ak oprávnená osoba (vlastník, dedič) podá žiadosť na obvodnom pozemkovom úrade a pôvodný vlastník je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území dedič má slovenské občianstvo.