Reštitúcie

Slovenský pozemkový fond plní reštitučné nároky a poskytuje náhrady oprávneným osobám, ktorým bolo priznané právo na náhradu podľa:

  1. zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
  2. zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Plnenie reštitučného nároku fond vykonáva v zmysle právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o priznaní práva na náhradu a na základe výzvy alebo žiadosti oprávnenej osoby o plnenie reštitučného nároku.

Fond plní reštitučné nároky poskytnutím finančnej náhrady alebo poskytnutím náhradného pozemku.

Oprávnená osoba môže vyzvať fond na vydanie náhrady do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, alebo súdu, inak jej právo na náhradu zaniká.