Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Reštitúcie

Reštitúcie

Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 503/2003 Z. z.

Fond podľa zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje náhradné pozemky

Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 229/1991 Z. z.

Fond podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov poskytuje náhrady za pozemky

Ponukové konanie

Podľa § 34 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

Časté otázky

Časté otázky k prevodu pozemkov


Slovenský pozemkový fond plní reštitučné nároky a poskytuje náhrady oprávneným osobám, ktorým bolo priznané právo na náhradu podľa:

1. zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

2. zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Plnenie reštitučného nároku fond vykonáva v zmysle právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o priznaní práva na náhradu a na základe výzvy alebo žiadosti oprávnenej osoby o plnenie reštitučného nároku.

Fond plní reštitučné nároky poskytnutím finančnej náhrady alebo poskytnutím náhradného pozemku.

Oprávnená osoba môže vyzvať fond na vydanie náhrady do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, alebo súdu, inak jej právo na náhradu zaniká.