Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 503/2003 Z. z.

Fond podľa zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje náhradné pozemky v primeranej výmere a bonite oprávneným osobám za pôvodný pozemok, ktorý bol súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo spoločnej nehnuteľnosti a ku ktorému vlastníctvo nemožno vrátiť, alebo finančnú náhradu za pôvodné pozemky, ktoré boli súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, spoločnej nehnuteľnosti alebo lesného pôdneho fondu podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu.

Predkladanie žiadostí

Výzvy oprávnených osôb na plnenie reštitučného nároku formou vydania náhradného pozemku a žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady je potrebné zasielať písomne na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava