Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Kontakty SPF
  3. SPF Bratislava

SPF Bratislava

GENERÁLNY RIADITEĽ
JUDr. Richard Šmída
E-mailový kontakt: kancelariaGR@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 2 20941 240

NÁMESTNÍK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Ing. Rastislav Juhár
E-mailový kontakt: 
kancelariaNGR@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 2 20941 225 – z technických príčin bude toto telefónne číslo nefunkčné počas obdobia 19.07.2024 -15.08.2024

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vedúci zamestnanec: 
JUDr. Ivan Dobročáni, riaditeľ kancelárie
E-mailový kontakt: kancelariaGR@pozfond.sk

KANCELÁRIA NÁMESTNÍKA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vedúci zamestnanec: 
Mgr. Andrej Martinka, LL.M, riaditeľ kancelárie
E-mailový kontakt: kancelariaNGR@pozfond.sk

ODBOR NÁJMOV
Vedúci zamestnanec: Ing. Alena Suchá, riaditeľka odboru
E-mailový kontakt: najom@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 891*

*Telefonický kontakt pre poskytovanie odborného poradenstva k prenájmu nehnuteľností každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR POĽOVNÍCTVA A POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV
Vedúci zamestnanec: Ing. Ondrej Pagáč, riaditeľ odboru
E-mailový kontakt: opaps@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 993 327*

*Telefonický kontakt pre konzultácie a informácie k výkonu práva poľovníctva, pozemkovým spoločenstvám, výrubom drevín a nelegálnym skládkam na pozemkoch v správe SPF každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR PREVODOV
Vedúci zamestnanec: JUDr. Ivan Paško, riaditeľ odboru
E-mailový kontakt: prevod@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 993 326*

*Telefonický kontakt pre všeobecné konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti odplatného prevodu pozemkov, bezodplatného prevodu pozemkov na obce, VÚC, zámeny pozemkov, nadobudnutia pozemkov do vlastníctva SPF, vyporiadania podielového spoluvlastníctva každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR REŠTITÚCIÍ
Vedúci zamestnanec: Ing. Marcela Varinská, riaditeľka odboru
E-mailový kontakt: restitucie@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 158*

*Telefonický kontakt pre všeobecné informácie v oblasti poskytovania reštitučných náhrad každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR USPORIADANIA VLASTNÍCTVA
Vedúci zamestnanec: JUDr. Mgr. Jana Klein Grnáčová, riaditeľka odboru
E-mailový kontakt: vlastnictvo@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 130*

*Telefonický kontakt pre konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti delimitácie správy, zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva, vlastníctva k pozemkom, pozemkových úprav každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR PODPORNÝCH ČINNOSTÍ
Vedúci zamestnanec: Mgr. Natália Vodnáková, poverená zastupovaním pozície riaditeľa odboru
E-mailový kontakt: pravne@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 157*

*Telefonický kontakt pre konzultácie a informácie k súdnym sporom, stanoviskám k zmene obsahu zmlúv, pohľadávam, vydržaniu vlastníckeho práva, odvolaniam voči reštitučným rozhodnutiam každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR KONTROLY
Vedúci zamestnanec:
 Ing. Renáta Vitkovičová, riaditeľka odboru
Telefonický kontakt: +421 948 992 892*

*Telefonický kontakt pre informácie o zaevidovaní podania, resp. sťažnosti a informácie, či je možné domáhať sa vybavenia konkrétnej veci sťažnosťou každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

EKONOMICKÝ ODBOR
Vedúci zamestnanec: 
Ing. Jarmila Puchelová, riaditeľka odboru
E-mailový kontakt: 
ekonomicke@pozfond.sk
Telefonický kontakt: 
+421 948 993 321*

*Telefonický kontakt pre informácie v oblasti ekonomiky každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Vedúci zamestnanec: Juraj Hušek, riaditeľ odboru
E-mailový kontakt: 
informatika@pozfond.sk