Stanovisko a vecné bremeno

Slovenský pozemkový fond vydáva stanoviská pre účely:

  • územného, riadneho stavebného konania, resp. iného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vrátane konania pred špeciálnym stavebným úradom

  • konania podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

  • iného konania podľa osobitného predpisu, kde je fond účastníkom konania

Fond je oprávnený uzatvárať zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF, ako aj na pozemkoch vo vlastníctve tzv. neznámych vlastníkov, v nakladaní SPF. Takýmito zmluvami sa najmä umožňuje právo prechodu a prejazdu vlastníkom susedných pozemkov alebo udeľuje právo uložiť inžinierske siete na daných pozemkoch na podklade právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

 

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

 

Konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti stanovísk SPF k vyššie uvedeným konaniam a v oblasti zriaďovania vecných bremien na pozemkoch v správe a nakladaní SPF sú poskytované na Infolinke Centra stanovísk a vecných bremien SPF dostupnej na tel. č. +421 948 936 912 každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00.