Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Stanovisko a vecné bremeno

Stanovisko a vecné bremeno

Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu

Slovenský pozemkový fond vydáva stanoviská k územným konaniam, stavebným konaniam, kolaudačným konaniam, …

Vecné bremeno

Slovenský pozemkový fond zriaďuje vecné bremená (VB) k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR).

Stanovisko k zmene druhu pozemku

Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie resp. záväzné stanovisko podľa ustanovení zákona č.  220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Časté otázky

Časté otázky – prevod


Slovenský pozemkový fond vydáva stanoviská pre účely:

Fond je oprávnený uzatvárať zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF, ako aj na pozemkoch vo vlastníctve tzv. neznámych vlastníkov, v nakladaní SPF. Takýmito zmluvami sa najmä umožňuje právo prechodu a prejazdu vlastníkom susedných pozemkov alebo udeľuje právo uložiť inžinierske siete na daných pozemkoch na podklade právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti stanovísk SPF k vyššie uvedeným konaniam a v oblasti zriaďovania vecných bremien na pozemkoch v správe a nakladaní SPF sú poskytované na Infolinke Centra stanovísk a vecných bremien SPF dostupnej na tel. č. +421 948 936 912 každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00.

Späť na hlavnú stránku