Stanovisko k zmene druhu pozemku

Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie resp. záväzné stanovisko podľa ustanovení zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre účely ‚:

  1. vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku,

     

  2. vydania rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo vyňatia a obmedzenia využitia lesného pozemku) a to v prípade, ak je konaním dotknutý pozemok vo vlastníctve SR-SPF, alebo pozemok je vo vlastníctve nezisteného vlastníka, s ktorým podľa § 16 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá SPF.

 

  • Žiadateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba) zasiela písomnú žiadosť o vyjadrenie príslušnému regionálnemu odboru SPF s uvedením účelu a predkladá:

▹ základné identifikačné údaje k pozemku,

▹ doklady o vlastníctve (list vlastníctva, príp. PKVL, rozhodnutia o dedičstve a pod.),

▹ kópiu katastrálnej mapy, alebo geometrický plán na vyznačenie zmeny druhu pozemku, resp. s vyznačením plôch navrhovaných na odňatie a k označeniu zmien v katastri nehnuteľností,

▹ projektovú dokumentáciu (situácia),

▹ vyjadrenie obce z hľadiska územného plánu, resp. územnoplánovacia informácia,

▹ iné súvisiace listiny (podklady), podľa povahy veci.

Vyjadrenia – záväzné stanoviská SPF pre účely konania podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podpisuje námestník generálnej riaditeľky SPF, po schválení riaditeľom odboru.