Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Stanovisko a vecné bremeno
 3. Stanovisko k zmene druhu pozemku

Stanovisko k zmene druhu pozemku

Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie resp. záväzné stanovisko podľa ustanovení zákona č.  220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre účely:

 1. vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku
 2. vydania rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo vyňatia a obmedzenia využitia lesného pozemku) a to v prípade, ak je konaním dotknutý pozemok vo vlastníctve SR v správe SPF, alebo je pozemok vo vlastníctve nezisteného vlastníka, s ktorým podľa § 16 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá SPF

Povinné prílohy k žiadosti

 1. Žiadosť s uvedením účelu a základné identifikačné údaje k pozemku
 2. Výkres z projektovej dokumentácie (situácia)
 3. Kópia katastrálnej mapy, alebo geometrický plán na vyznačenie zmeny druhu pozemku, resp. s vyznačením plôch navrhovaných na odňatie a k označeniu zmien v katastri nehnuteľností
 4. Územnoplánovacia informácia obce k pozemku v správe SPF nie staršia ako 1 rok (grafická aj písomná časť)
 5. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve
 6. Vyjadrenie SPF k územnému/stavebnému konaniu (ak bol vydaný)

V prípade, že v rámci riešenia žiadosti budú potrebné ďalšie doklady a informácie, Centrum stanovísk a vecných bremien Vás na ich doloženie vyzve.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.

Späť na stanovisko a vecné bremeno