Stanovisko k zmene druhu pozemku

Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie resp. záväzné stanovisko podľa ustanovení zákona č.  220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre účely:

  1. vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku
  2. vydania rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo vyňatia a obmedzenia využitia lesného pozemku) a to v prípade, ak je konaním dotknutý pozemok vo vlastníctve SR v správe SPF, alebo je pozemok vo vlastníctve nezisteného vlastníka, s ktorým podľa § 16 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá SPF.

Prílohy k žiadosti

  1. Žiadosť s uvedením účelu a základné identifikačné údaje k pozemku
  2. Výkres z projektovej dokumentácie (situácia)
  3. Kópia katastrálnej mapy, alebo geometrický plán na vyznačenie zmeny druhu pozemku, resp. s vyznačením plôch navrhovaných na odňatie a k označeniu zmien v katastri nehnuteľností
  4. Územnoplánovacia informácia obce k pozemku v správe SPF nie staršia ako 1 rok (grafická aj písomná časť)
  5. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve
  6. Vyjadrenie SPF k územnému/stavebnému konaniu (ak bol vydaný)
  7. Iné súvisiace údaje a listiny potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde, ak ide o konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, obdobne aj pri vyňatí a obmedzení využitia lesného pozemku (podľa povahy veci)
  8. Iné doklady, ak si ich Centrum stanovísk a vecných bremien dodatočne vyžiada

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava