Vecné bremeno

ZRIAĎOVANIE VECNÉHO BREMENA K POZEMKOM

Slovenský pozemkový fond zriaďuje vecné bremená (VB) k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR), v správe fondu, na základe § 151 písm. n) a nasl. Občianskeho zákonníka a § 19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Slovenský pozemkový fond je oprávnený zriaďovať vecné bremeno aj k pozemkom tzv. nezistených vlastníkov ( § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu, a to v prípadoch uvedených v § 19 ods. 5 a ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Povinné prílohy k žiadosti

 1. Žiadosť o zriadenie VB so špecifikáciou:
 • pri 2-strannej zmluve uviesť, či žiadateľ žiada VB zriadiť „in rem“ alebo „in personam“, ak „in rem“ uviesť v prospech ktorých pozemkov, čísla parciel na ktorých sa má zriadiť VB, katastrálne územie
 • pri 3-strannej zmluve uviesť čísla parciel, na ktorých sa má zriadiť VB, katastrálne územie, oprávneného z VB, platiteľa VB
 1. Stanovisko SPF k stavbe
 2. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením VB
 3. Pri pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF vyjadrenie miestne príslušného správneho orgánu (Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru), či na pozemok v správe SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na predmetný pozemok (vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení právneho stavu predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru jedná o neknihované parcely.)
 4. Územnoplánovacia informácia k pozemku v správe SPF nie staršia ako 1 rok (grafická aj písomná časť)
 5. Právoplatné stavebné povolenie, územné rozhodnutie
 6. Súhlas ostatných spoluvlastníkov, ak má pozemok viac spoluvlastníkov
 7. Geometrický plán (ak predmetom žiadosti o zriadenie VB nie je celá parcela)
 8. Znalecký posudok na ohodnotenie ceny vecného bremena
 9. Pri PO: bankové spojenie, číslo účtu, splnomocnenie na podpisovanie (ak zmluvu nepodpisujú štatutári)
 10. Pri FO: osobné údaje žiadateľa – meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 11. Pri trojstrannej zmluve: povolenie na podnikanie oprávneného z VB, bankové spojenie, číslo účtu, splnomocnenie na podpisovanie (ak zmluvu nepodpisujú štatutári)
 12. Iné súvisiace doklady podľa povahy veci

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.