Vecné bremeno

ZRIAĎOVANIE VECNÉHO BREMENA K POZEMKOM

Slovenský pozemkový fond zriaďuje vecné bremená k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu na základe § 151 písm. n) a nasl. Občianskeho zákonníka a §19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Slovenský pozemkový fond je oprávnený zriaďovať vecné bremeno aj k pozemkom nezistených vlastníkov ( § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu, a to v prípadoch uvedených v § 19 ods. 5 a ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení formou zmluvy o zriadení vecného bremena.