Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Stanovisko a vecné bremeno
 3. Vecné bremeno

Vecné bremeno

Zriaďovanie vecného bremena k pozemkom

Slovenský pozemkový fond zriaďuje vecné bremená (VB) k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR), v správe fondu, na základe § 151 písm. n) a nasl. Občianskeho zákonníka a § 19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Slovenský pozemkový fond je oprávnený zriaďovať vecné bremeno aj k pozemkom tzv. nezistených vlastníkov ( § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu, a to v prípadoch uvedených v § 19 ods. 5 a ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Povinné prílohy k žiadosti

 1. Žiadosť o zriadenie VB so špecifikáciou:
  – pri 2-strannej zmluve uviesť, či žiadateľ žiada VB zriadiť „in rem“ alebo „in personam“, ak „in rem“ uviesť v prospech ktorých pozemkov, čísla parciel na ktorých sa má zriadiť VB, katastrálne územie
  – pri 3-strannej zmluve uviesť čísla parciel, na ktorých sa má zriadiť VB, katastrálne územie, oprávneného z VB, platiteľa VB
 2. Stanovisko SPF k stavbe
 3. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením VB
 4. Pri pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF vyjadrenie miestne príslušného správneho orgánu (Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru), či na pozemok v správe SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na predmetný pozemok (vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení právneho stavu predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru jedná o neknihované parcely.)
 5. Územnoplánovacia informácia k pozemku v správe SPF nie staršia ako 1 rok (grafická aj písomná časť)
 6. Právoplatné stavebné povolenie, územné rozhodnutie
 7. Súhlas ostatných spoluvlastníkov, ak má pozemok viac spoluvlastníkov
 8. Geometrický plán (ak predmetom žiadosti o zriadenie VB nie je celá parcela)
 9. Znalecký posudok na ohodnotenie ceny vecného bremena
 10. Pri PO: bankové spojenie, číslo účtu, splnomocnenie na podpisovanie (ak zmluvu nepodpisujú štatutári)
 11. Pri FO: osobné údaje žiadateľa – meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 12. Pri trojstrannej zmluve: povolenie na podnikanie oprávneného z VB, bankové spojenie, číslo účtu, splnomocnenie na podpisovanie (ak zmluvu nepodpisujú štatutári)
 13. Iné súvisiace doklady podľa povahy veci

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.

Späť na stanovisko a vecné bremeno