Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Stanovisko a vecné bremeno
  3. Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu

Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu

Slovenský pozemkový fond vydáva stanoviská k územným konaniam, stavebným konaniam, kolaudačným konaniam, vodoprávnym konaniam a iným obdobným konaniam prostredníctvom Centra stanovísk a vecných bremien SPF. Postupuje pri tom v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi fondu, na základe doručených žiadostí o vydanie stanoviska.

Fond nie je pri vydávaní stanovísk viazaný lehotami podľa Správneho poriadku.

Povinné prílohy k žiadosti

  1. Žiadosť s odôvodnením a označením, k akému druhu konania sa vyjadrenie žiada (územné, stavebné, kolaudačné, povolenie zmeny stavby pred dokončením, dodatočné povolenie stavby, povolenie zmeny užívania stavby, povolenie odstránenia stavby, ohlásenie drobnej  stavby, ohlásenie jednoduchej stavby, ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, zmena druhu pozemku, zápis GP a pod.)
  2. Územnoplánovacia informácia obce k pozemku v správe SPF nie staršia ako 1 rok (písomná aj grafická časť)
  3. Vyjadrenie obce k stavebnému zámeru
  4. Výkres z projektovej dokumentácie stavby (situácia stavby) vyhotovený zodpovedným projektantom
  5. Iné technické podklady – geometrický plán (ak je potrebné)
  6. Pri pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF vyjadrenie miestne príslušného správneho orgánu (Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru), či na pozemok v správe SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na predmetný pozemok (vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení právneho stavu predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru jedná o neknihované parcely.)

V prípade, že v rámci riešenia žiadosti budú potrebné ďalšie doklady a informácie, Centrum stanovísk a vecných bremien Vás na ich doloženie vyzve.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.

Centrum stanovísk a vecných bremien pri vypracovaní vyjadrenia k pozemku vo vlastníctve štátu zohľadňuje prednostne možnosť plnenia reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.

Po doložení kompletnej žiadosti centrum vypracuje vyjadrenie, v ktorom bude uvedený súhlas, prípadne nesúhlas s požadovaným zámerom, ako aj podmienky realizácie zámeru.

Pri podmienke zriadenia vecného bremena odporúčame požiadať o zriadenie vecného bremena bezodkladne po realizácii stavby, nakoľko spracovanie žiadosti a podpísanie zmluvy trvá určitý čas.

Pri podmienke majetkovoprávneho vysporiadania pozemku je potrebné dodržať túto podmienku do stavebného, prípadne do kolaudačného konania, s ohľadom na nadväzujúce možnosti vysporiadania (zákonné tituly nadobudnutia – Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, Kúpna zmluva, Zmluva o prevode vlastníctva, a pod.).

Späť na stanovisko a vecné bremeno