Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu

Slovenský pozemkový fond vydáva stanoviská k územným konaniam, stavebným konaniam, kolaudačným konaniam a vodoprávnym konaniam. Postupuje pri tom v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi fondu.

Fond nie je pri vydávaní stanovísk viazaný lehotami podľa Správneho poriadku.