Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Kontakty SPF

Kontakty SPF

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Bežný účet SPF – Štátna pokladnica:

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0000 1638

Depozitný účet – Štátna pokladnica:

SK34 8180 0000 0070 0019 4492

IČO: 17 335 345

ÚRADNÉ HODINY CENTRÁLNEJ PODATEĽNE:

Pondelok až štvrtok od 07:00 do 15:00
Piatok od 07:00 do 13:00

HLAVNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT (CALL CENTRUM):
Všeobecné informácie a odborné poradenstvo sú poskytované na tel. č. +421 2 2094 1000
počas pracovných dní
v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00
v piatok v čase od 09:00 do 13:00

HLAVNÝ E-MAILOVÝ KONTAKT:
info@pozfond.sk

Upozorňujeme orgány štátnej a verejnej správy, že schránka info@pozfond.sk nie je určená na úradnú komunikáciu s SPF.

SPF je v zmysle § 34d  zákona č. 330/1991 Zb. povinný vykonávať svoju činnosť voči orgánom verejnej moci, právnickým osobám a podnikateľom elektronicky, túto povinnosť majú zároveň aj právnické osoby a podnikatelia voči SPF.

Žiadosti adresujte na sídlo SPF v písomnej podobe alebo do elektronickej schránky SPF.
TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KONTAKTY PODĽA VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI:
V podsekciách SPF BratislavaCentrá podľa typu agendy, Pre samosprávy a Pre médiá.

OSOBITNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY:
Nahlasovanie korupčného konania zamestnancov SPF
korupcia@pozfond.sk
Nahlasovanie nelegálneho výrubu na pozemkoch v správe a nakladaní SPF
nelegalnyvyrub@pozfond.sk
Nahlasovanie narušenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti SPF
mkib@pozfond.sk
 

Kontaktný formulár


    NájomPrevodReštitúciaUsporiadanie vlastníctvaStanoviskoVecné bremeno