Centrá podľa druhu agendy

CENTRUM NÁJMU

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: JUDr. Jana Pecháčová, riaditeľka centra
E-mailový kontakt: centrum.najmu@pozfond.sk

Telefonický kontakt: +421 948 992 160, +421 948 992 164* 

*Telefonické kontakty pre poskytovanie informácií k spisovej agende nájomných vzťahov každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

Konzultačné služby pre nájomcov a žiadateľov o nájom pozemkov je možné využiť každú stredu, v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

 

Centrum nájmu – oddelenie Banská Bystrica
Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica

Centrum nájmu – oddelenie Liptovský Mikuláš
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Centrum nájmu – oddelenie Rimavská Sobota
Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota

CENTRUM PREVODOV 

Za hydrocentrálou 6
949 01 Nitra

Územná pôsobnosť: celá SR
E-mailový kontakt: prevod@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 171, +421 901 911 731* 

*Telefonické kontakty pre informácie k podaným žiadostiam (okrem prípadov, keď je žiadateľom samospráva, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Železnice SR, iný štátny orgán, štátny podnik, prísp. organzácia a pod.) každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

 

 

Centrum prevodov – oddelenie Nitra
Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra

Centrum prevodov – oddelenie Trnava
Vajanského 22, 917 01 Trnava

CENTRUM ŠPECIÁLNYCH PREVODOV (NDS, správcovia majetku štátu a samospráva – obce, mestá a VÚC)

Letná 42
043 14 Košice

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: Ing. Andrej Olexa, riaditeľ centra
E-mailový kontakt pre NDS a správcov majetku štátu: specialnyprevod@pozfond.sk
E-mailový kontakt pre samosprávy: samospravy@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 176* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti predaja pozemkov, bezodplatného prevodu pozemkov na obce, samosprávne kraje, vysporiadania podielového spoluvlastníctva, zámeny pozemkov v prípadoch, keď je žiadateľom samospráva, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Železnice SR, iný štátny orgán, štátny podnik, prísp. organzácia a pod. každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

 

ODBOR STANOVÍSK A VECNÝCH BREMIEN

Bottova 23
036 01 Martin

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec:  Ing. Martin Čanády, riaditeľ odboru​
E-mailový kontakt pre agendu stanovísk: stanovisko@pozfond.sk

E-mailový kontakt pre agendu vecných bremien: vecnebremeno@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 936 912* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti stanovísk k územnému a stavebnému konaniu a v oblasti vecných bremien každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

CENTRUM ADMINISTRÁCIE ROZHODNUTÍ A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Ulica A. Petőfiho č. 16
984 01 Lučenec

Územná pôsobnosť: celá SR
Vedúci zamestnanec: Ing. Róbert Pavlík, riaditeľ centra

E-mailový kontakt: rozhodnutie@pozfond.sk
Telefonický kontakt: +421 948 992 178* 

*Telefonický kontakt pre konzultácie, odborné poradenstvo, informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti konaní a rozhodnutí orgánov verejnej moci hlavne v územných, stavebných a obdobných konaniach, konaniach k zmene druhu pozemku, vyňatia pozemku z PPF, konaniach k návrhu územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu, alebo jeho zmeny, vyvlastňovacích konaniach každý pracovný utorok v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00