Časté otázky

Súhlasím s náhradným pozemkom, resp. SPF akceptoval môj návrh náhradného pozemku, aký je ďalší postup? Kedy budem mať pozemok zapísaný na LV?

Po podpise zápisnice z ponukového konania sa vypracuje zmluva o bezodplatnom prevode, ktorá je po internom schvaľovacom procese predložená na schválenie Rade SPF, po jej schválení, ju podpisujú štatutári fondu a následne SPF zašle zmluvu aj s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor.

Ako postupovať v prípade, ak som dedič po oprávnenej osobe?

Reštitučný nárok musí byť prejednaný v rámci dedičského konania, je potrebné predložiť právoplatné uznesenie (osvedčenie) o nadobudnutí dedičstva, originál, alebo overenú kópiu.

Môžem požiadať o konkrétny náhradný pozemok?

Môžete, navrhnutý pozemok SPF následne preverí z hľadiska možnosti jeho vydania a primeranosti vo vzťahu k pôvodným pozemkom.

Je možné požiadať o finančnú náhradu, ak mám nárok na náhradný pozemok?

Áno, za priznaný nárok na pozemok je možné poskytnúť finančnú náhradu. Finančné prostriedky zašle SPF podľa voľby oprávnenej osoby:

a) na adresu

b) na účet v tvare IBAN (zahraničné platby + SWIFT kód)

 

Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Formy komunikácie sú:

 • E-mailom: restitucie@pozfond.sk, alebo
 • písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

V žiadosti o informáciu je potrebné uviesť:

Číslo rozhodnutia, kto ho vydal, katastrálne územie v ktorom sa nachádzali pôvodné pozemky, meno a priezvisko oprávnenej osoby (osôb)

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o pár drobných informácií. Skončil som poľnohospodársku univerzitu a veľmi rád by som sa zaregistroval ako mladý poľnohospodár – SHR. Dostal som sa do problému, ako väčšina začínajúcich poľnohospodárov a to je, že mám malú výmeru pôdy na ktorej by som mohol hospodáriť. Chcel by som si zobrať od Slovenského pozemkového fondu do prenájmu pôdu, ktorá sa nachádza v našom katastrálnom území, no nakoľko v našom katastrálnom území hospodári viacero roľníkov, nie som si istý, či túto pôdu už niektorý z nich nemá v prenájme. Vy máte prehľad o tom, či je pôda v jednotlivých katastrálnych územiach v prenájme a aká je výmera ktorú má SPF v jednotlivých KÚ? Jedná sa o KÚ Malé Lednice, okres Považská Bystrica.

Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou žiadosťou na Regionálny odbor Považská Bystrica, kontakt nájdete na web stránke SPF, www.pozfond.sk/kontakty.

Dovolil by som sa informovať ohľadom nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom boli prenajaté SPF. Údaje k pozemkom boli doplnené, tým pádom už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné žiadať spätne nájomné od SPF, ktoré poberal v čase, kým boli pozemky nezisteného vlastníka. Ak áno, za aké obdobie spätne.

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., „oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom.“ Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Príjem z takéhoto prenájmu patrí v zmysle § 18 ods. 5 cit. zákona fondu.

Chcela by som sa informovať ako postupovať a na koho sa obrátiť v takom prípade, keď pozemky sú evidované na mojom prastarom otcovi a je tam uvedené, že správca je slovenský pozemkový fond, nakoľko tieto pozemky chceme previesť do nášho vlastníctva na základe dedičských konaní.

Musíte požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkazy, že ide o Vašich právnych predchodcov.

Pekný deň prajem chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu prenajať? Som z mesta Trstená 028 01, Žilinský kraj, katastralné územie Trstená.

Dobrý deň,
Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ prenajíma nehnuteľnosti

 • – na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov,
 • – na iné ako poľnohospodárske účely podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. /Cena nájmu sa odvíja v závislosti od účelu nájmu, bližšie informácie získate na príslušnom regionálnom odbore./

Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne:

 • a) ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou 2,20 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
 • b) ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva).

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor, kontakt nájdete na web stránke SPF, www.pozfond.sk. Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi k prenájmu žiadaného pozemku. RO je príslušný na riešenie danej veci, až kým sú zdokumentované všetky podklady. Informácie a samotné postupové kroky týkajúce sa mladého poľnohospodára sú uvedené: https://pozfond.sk/prenajom/mlady-polnohospodar.

Mám záujem odkúpiť pozemok v Žiline, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Je vôbec možnosť takýto pozemok kúpiť ak áno ako a za akých podmienok?

Nakoľko nepíšete, či sa jedná o pozemok vo vlastníctve SR – SPF, alebo o pozemok nezisteného vlastníka správa SPF, na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď:

1. Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu v zmysle platných právnych predpisov a za podmienok stanovených v § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom:

 • a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
 • b) zabezpečenia nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,
 • c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,
 • d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
 • e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,
 • f) usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,
 • g) vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,
 • h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,

príp. SPF môže takéto pozemky vo vlastníctve štátu odpredať za podmienok stanovených v § 34 ods. 4 písm. d) zákona č.330/1991 v znení neskorších predpisov – odpredaj pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu určené na výstavbu (samozrejme za predchádzajúceho súhlasného stanoviska SPF v konaní o umiestnení stavby).

2. Slovenský pozemkový fond pri pozemkoch nezistených vlastníkov môže previesť vlastníctvo podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

 • a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,
 • b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,
 • c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
 • d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
 • e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
 • f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,
 • g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
 • h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov, príp. ak pozemok podľa §16 ods. 1 zákona č.180/1995 Z.z. je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené dôvody, odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor, kontakt nájdete na web stránke SPF, https://pozfond.sk/kontakty-spf/regionalne-odbory/. Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi predaju žiadaného pozemku. RO je príslušný na riešenie danej veci, až kým sú zdokumentované všetky podklady. SPF predáva pozemky v zmysle platných právnych predpisov za ceny v mieste obvyklé /trhové ceny/, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom.