Časté otázky

Obec má záujem vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce na pozemku neznámeho vlastníka. Ako má postupovať? Na tomto pozemku nie je vyznačená správa SPF, ale vlastníci ani dediči sa nedajú dohľadať.

V prvom rade je potrebné vyznačiť správu SPF, ak ide s určitosťou o neznámeho vlastníka. Táto správa sa vyznačí na základe žiadosti obce.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.

Po zápise správy SPF na list vlastníctva je možné prenajať tento pozemok obci na vytvorenie oddychovej zóny alebo odplatne previesť vlastníctvo takého pozemku, ak je jeho verejnoprospešné využitie v územnom pláne obci.

K žiadosti o majetko-právne vysporiadanie pozemku je potrebné priložiť:
– Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby resp. rozhodnutie iného orgánu štátnej správy – vo verejnom záujme, o zriadení priemyselného parku, významnej investícii, dobývacieho priestor na ťažbu alebo Vami zamýšľaného verejnoprospešného projektu,
– Geometrický plán ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
– Znalecký posudok v rozsahu prevodu,
– Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení právneho úkonu,
– Územnoplánovaciu informáciu obce k žiadaným pozemkom nie staršiu ako 1 rok.

V obci je množstvo pozemkov, ktoré majú neznámych vlastníkov, ale nie je na nich vyznačená správa SPF. Keďže ani vlastníkov nie je možné dlhodobo dohľadať, tak za tieto pozemky dlhodobo neplatí nikto dane a sú zanedbané. Dá sa na takéto pozemky dopísať správa SPF a následne prenajať obyvateľom obce, ktorí majú záujem tieto pozemky užívať?

Pri pozemkoch, ktoré nie sú v správe SPF a nie je možné dohľadať dedičov, je potrebné požiadať o zapísanie správy k pozemkom.

Pokiaľ chce obec pri týchto pozemkoch požiadať o zápis správy na kataster v prospech SPF, potrebné je zaslať písomnú žiadosť na SPF. K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Keď bude zapísaná správa na LV je možne uvedený pozemok prenajať obci alebo inému záujemcovi. Prenajímatelia sú následne povinní za tieto pozemky platiť dane a riadne ich udržiavať na účel, na aký boli prenajaté. Slovenský pozemkový fond je oslobodený od platenia daní za pozemky neznámych vlastníkov, ak nie sú prenajaté.

Obec potrebuje vyriešiť novu prístupovú komunikáciu k plánovanej novej výstavbe rodinných domov. Pozemok, cez ktorý ma prístupová komunikácia viesť, je vo vlastníctve SR v správe SPF. Aký je postup? V územnom pláne obce je predmetná stavba vo verejnom zaujme.

V prvom rade je potrebné aby obec riešila územné/stavebné konanie. SPF sa vyjadruje ku konaniu pred vydaním územného rozhodnutia / stavebného povolenia k predmetnej stavbe.

Obec požiada SPF o vyjadrenie sa k projektu pre vydanie územného rozhodnutia / stavebného povolenia. Slovenský pozemkový fond vydá stanovisko, pokiaľ súhlasné, môže žiadateľ ďalej konať. Následne, ak je vydané územné rozhodnutie (stavebné povolenie), obec môže ďalej konať vo veci získania pozemku vo vlastníctve SR od SPF – v zmysle podmienok uvedených v stanovisku SPF. Stanoviská k stavbám vydáva Centrum stanovísk a vecných bremien SPF v Martine.

K žiadosti obce o vydanie vyjadrenia k územnému konaniu na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky/neznámeho vlastníka, v správe SPF (ďalej len ako „pozemok SR-SPF/NV-SPF“), je potrebné doložiť:
– výkres z projektovej dokumentácie stavby (situácia stavby),
– technické podklady – geometrický plán so zakreslením situácie (ak je  potrebné),
-vyjadrenie obce k aktuálnemu využitiu parciel z hľadiska platného územného plánu (územnoplánovacia informácia),
– vyjadrenie obce k zamýšľanému zámeru,
– vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné, resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
– zoznam pozemkov v správe SPF, ktoré budú stavbou dotknuté (uviesť, či ide o E-KN alebo C-KN parcely a určiť, ktoré parcely sú vo vlastníctve SR a NV).

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Po vydaní rozhodnutia, keď je územné rozhodnutie / stavebné povolenie právoplatné, môže fond pristúpiť k vysporiadaniu pozemkov. Zo strany obce je potrebné podať žiadosť so špecifikáciou o odkúpenie pozemkov, o bezodplatný prevod k pozemkom – v zmysle podmienok uvedených v stanovisku SPF. Prevod pozemkov na obec je možný na nové stavby len na základe vydaného právoplatného rozhodnutia (územného rozhodnutia, stavebného povolenia,…), v ktorom je ako stavebník uvedená obec. Bezodplatný prevod je možný len pri pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SPF – nie je možný pri pozemkoch vo vlastníctve nezistených vlastníkov, v nakladaní SPF. Bezodplatný prevod je možný len pokiaľ obec má schválený územný plán a v územnom pláne je daná stavba definovaná ako verejnoprospešná, pričom je dôležité, aby sa dalo identifikovať, že s danou stavbou je v územnom pláne počítané na pozemku, ktorý má byť predmetom bezodplatného prevodu, tzn. dôležitá je aj grafická časť územného plánu. Bezodplatný prevod je teda možný, pokiaľ je vydané územné rozhodnutie na stavbu a je v územnom pláne daná stavba uvedená definovaná ako verejnoprospešná stavba na žiadaných pozemkoch a žiadateľ disponuje stanoviskom k umiestneniu stavby, t. j. územné rozhodnutie nebolo vydané bez vyjadrenia SPF a je právoplatné.

Obec predkladá doklady:
– Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme (prevod zo štátu na obec)
– Právoplatné územné rozhodnutie na verejnoprospešnú stavbu
– Kópia stanoviska SPF k stavbe
– Záväzná časť územného plánu – textová a grafická časť verejnoprospešných stavieb – s vyznačením predmetnej stavby
– Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení bezodplatného prevodu
– Geometrický plán, ak nie je predmetom prevodu celý pozemok
– Znalecký posudok v rozsahu prevodu
– Doklady k prechodu na štát a uplatnenie reštitúcie – vyjadrenie príslušného OÚ, pozemkového a lesného odboru, k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na pôvodnú EKN parcelu. Vyjadrenie nie je potrebné v prípade, ak ide o pôvodný neknihovaný pozemok (potvrdenie o neknihovanej parcele vydá príslušný OÚ, katastrálny odbor)
– PK vložku na pôvodnú EKN parcelu – vydá príslušný OÚ, katastrálny odbor.

Ako vie obec vysporiadať pozemok vo vlastníctve SR pod stavbou, ktorú máme dlhodobo v majetku obce, ale nemáme vysporiadaný pozemok pod touto stavbou – ide o obecný kultúrny dom?

Pozemok je možné delimitovať a odovzdať do vlastníctva obce protokolom po doložení nasledovných dokladov:

 • žiadosť o delimitáciu parcely
 • titul nadobudnutia stavby  – delimitačný protokol o prechode nehnuteľností, ku ktorým mali právo hospodárenia bývalé národné výbory, kartu dlhodobého majetku obce alebo pasport miestnych komunikácií, prípadne stav. povolenie, kolaudačné rozhodnutie, hospodársku zmluvu alebo inú listinu preukazujúcu vlastníctvo ku stavbe pred účinnosťou zákona o majetku obcí,
 • vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe  doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
 • geometrický plán, ktorým bude odčlenená časť pozemku, ktorý sa nenachádza pod stavbou vo vlastníctve obce,
 • potvrdenie o pridelení identifikačného čísla obce (IČO),
 • potvrdenie o zvolení za starostu obce.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Čo je potrebné doložiť k žiadosti obce o vyjadrenie SPF k projektovej dokumentácii pre územnom konaní v obci?

K žiadosti obce o vydanie vyjadrenia k územnému konaniu na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky/neznámeho vlastníka, v správe SPF (ďalej len ako „pozemok SR-SPF/NV-SPF“), je potrebné doložiť:
– výkres z projektovej dokumentácie stavby (situácia stavby),
– technické podklady – geometrický plán so zakreslením situácie (ak je  potrebné),
– vyjadrenie obce k aktuálnemu využitiu parciel z hľadiska platného územného plánu (územnoplánovacia informácia),
– vyjadrenie obce k zamýšľanému zámeru,
– vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné, resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
– zoznam pozemkov v správe SPF, ktoré budú stavbou dotknuté (uviesť, či ide o E-KN alebo C-KN parcely a určiť, ktoré parcely sú vo vlastníctve SR a NV).

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Následne bude žiadosť zaevidovaná a pridelená na vybavenie Centru stanovísk a vecných bremien SPF so sídlom v Martine.

V obci odkiaľ pochádzam prebiehajú pozemkové úpravy, kde sa môžem informovať o postupe a možnostiach scelenia pozemkov, ktoré v obce vlastním?

Postavenie účastníkov konania pozemkových úprav, ich práva a postup v jednotlivých etapách konaní pozemkových úprav upravuje zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom v konaní pozemkových úprav je okresný úrad. Informácie o prebiehajúcom konaní môžete tiež získať na príslušnom obecnom úrade.

SPF je účastníkom konania o pozemkových úpravách, v zmysle zákona vykonáva práva vlastníka
nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupuje neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto
pobytu nie je známe.

V obci je naplánovaná rekonštrukcia časti miestneho cintorína, ktorá bude zahŕňať výmenu časti oplotenia, rozšírenie vjazdu a spevnenie odstavných plôch pri dome smútku. Na základe údajov katastra je vlastníkom týchto pozemkov SR v správe SPF. Je možné previesť pozemky na obec?

Slovenský pozemkový fond zo zákona nespravuje pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých sa
nachádza cintorín (ust. §17, ods. 1, písm. a zákona č. 229/1991 Zb.). Správu miestnych cintorínov
v zmysle platných právnych predpisov vykonáva obec. Na základe uvedeného zašlite Vašu žiadosť na Slovenský pozemkový fond, ktorý posúdi možnosti odovzdania pozemkov vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do vlastníctva obce.

Žiadosť je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

 

Ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade, keď pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené na starého, prastarého otca a správca je SPF, nakoľko žiadateľ chce tieto pozemky do svojho vlastníctva na základe dedičských konaní?

V prípade, že pozemky neboli predmetom dedičstva, žiadateľ musí požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkaz, že ide o právneho predchodcu.

V prípade, že pozemky už boli predmetom dedičstva, žiadateľ požiada príslušný okresný úrad –
katastrálny odbor o zmenu údajov v katastri nehnuteľností a predloží okresnému úradu osvedčenie
o dedičstve.

Mám uvedené doložené dokumenty poslať poštou alebo ich stačí poslať v elektronickej podobe do mailu?

Dokumenty je potrebné zasielať v listinnej podobe na podateľňu v sídle SPF v Bratislave.

Prečo SPF neakceptuje doložený znalecký posudok?

Slovenský pozemkový fond verifikuje doložené znalecké posudky a prikláňa sa k trhovým cenám.

Aká je cena za zriadenie vecného bremena?

Individuálna. Centrum stanovísk a vecných bremien pre účely stanovenia ceny za zriadenie vecného bremena vypracováva stanovisko, v ktorom sa zohľadňujú trhové ceny v danom katastrálnom území. Ak v danom k. ú. nebola stanovená cena, tak sa vychádza z cien v susedných porovnateľných k. ú..

Ak má pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno, iného podielového spoluvlastníka ako SR, v správe SPF, alebo nezisteného vlastníka, v nakladaní SPF, je potrebné zriadiť zmluvu o vecnom bremene aj s týmto ďalším spoluvlastníkom?

Áno, pretože zmluva o vecnom bremene uzatvorená len na niektoré spoluvlastnícke podiely resp. na podiely SR-SPF/nezistených vlastníkov- SPF nie je vkladu schopná. Okresný úrad, katastrálny odbor, vyžaduje doloženie zmluvy/zmlúv  na všetky spoluvlastnícke podiely, inak vkladové konanie preruší, resp. zastaví.

Vyhotovuje SPF pre účel stavebného konania zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena?

V zmysle príslušných vnútorných predpisov, fond zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena nevyhotovuje, a to ani pre účel stavebného konania.

Ak sú body v pozvánke pozemkového spoločenstva, za ktoré nehlasuje fond, ktorými hlasmi disponuje pozemkové spoločenstvo?

Pozemkové spoločenstvo hlasuje v prípadoch, v ktorých nemá fond právo člena všetkými hlasmi odpočítanými od podielov fondu, od podielov pozemkového spoločenstva a od podielov zomrelých neprededených vlastníkov, t.j. len hlasmi známych vlastníkov.

Aké doklady je potrebné zasielať k podielom na zisku, alebo na nájomnom?

Na základe §10 ods. 2 pozemkové spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona  č. 97/2013 Z. z. povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi (a to aj v prípadoch, v ktorých pozemkové spoločenstvo nerozhodlo o rozdelení zisku).

K hlásenke (vzor je uverejnený na internetovej stránke fondu) je potrebné pripojiť doklady:

 • uznesenie zo zhromaždenia pozemkového spoločenstva, na ktorom sa rozhodlo o rozdelení zisku
 • zoznam neznámych vlastníkov pozemkového spoločenstva k 31.12, za ktorých fond poberá podiel na zisku alebo nájomnom.

Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva ak  zhromaždenie pozemkového  spoločenstva hlasuje podľa  §14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:

a) schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
b) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
i) rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
j) rozhodovanie o zrušení spoločenstva.

Slovenský pozemkový fond sa valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev zúčastňuje formou čiastkových schôdzí ako aj formou korešpondenčného hlasovania len v prípadoch, ak pozvánka obsahuje body programu, v ktorých má fond hlasovacie právo člena (§ 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).

Prečo nechodia faktúry od fondu za náhradu za užívanie poľovného revíru?

Fondu je potrebné bezodkladne zaslať zmenu fakturačnej adresy poľovníckej organizácie.

Čo je potrebné zaslať k fakturácii náhrady za užívanie poľovného revíru?

K fakturácii náhrady za užívanie poľovného revíru je potrebné po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru príslušným okresným úradom fondu zaslať:

 • zmluvu o užívaní poľovného revíru
 • notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
 • potvrdenie príslušného okresného úradu o evidencii uvedenej zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Aké doklady je potrebné zaslať k verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov?

Pozvánku na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov alebo verejnú vyhlášku je nevyhnutné zaslať fondu minimálne do 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov. K verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  je potrebné pripojiť štruktúru vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, ak je vypracovaná autorizovaným geodetom.

Ako fond postupuje, keď je potrebná starostlivosť podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.?

Slovenský pozemkový fond je právnická osoba zriadená zákonom, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe osobitných právnych predpisov a z tejto činnosti jej vznikajú práva a záväzky. SPF v zmysle osobitných predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov.

SPF nie je zriadený na podnikanie a vykonáva iba činnosti, ktoré mu zákon umožňuje (prenájom pozemkov, prevod pozemkov, plnenie reštitučných náhrad a pod.).

Rozpočet fondu podlieha podľa § 34a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schvaľovaniu vlády SR. Fond nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene a na ošetrovanie drevín, pretože fond nemôže sám užívať pozemky, s ktorými nakladá, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárskej výroby, príp. na iné účely.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.“ Definícia pojmu verejná zeleň alebo zeleň v bytovej zástavbe nie je v zákone striktne stanovená, avšak obci vzniká povinnosť podľa zák. č. 369/1990 Zb. o majetku obci zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene (rozsudok Krajského súdu v Nitre č.k. 25Co/162/2012). Slovenský pozemkový fond z uvedených dôvodov nemôže zabezpečovať starostlivosť o verejnú zeleň.

Nahrádza súhlas fondu na výrub drevín rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín?

Nie nenahrádza, fond je teda iba jedným z účastníkov konania a nerozhoduje o samotnom výrube, iba sa podieľa na vydaní stanoviska k výrubu ako správca pozemku. Samotný výrub sa uskutoční až na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.

V nájomných zmluvách na poľnohospodársky účel umožňuje fond nájomcom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyrúbať dreviny do 40 cm obvodu v extraviláne, čo je zahrnuté v ustanoveniach nájomnej zmluvy v znení: „Nájomca sa zaväzuje vykonávať starostlivosť o dreviny rastúce na predmete nájmu tak, aby zabránil hroziacej škode spôsobenej pádom stromu alebo odpadnutým konárom. Nájomca je oprávnený vykonať výrub náletových drevín s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty pri údržbe poľnohospodárskych pozemkov pri dodržaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva nahradzuje súhlas vlastníka, resp. správcu na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu (§ 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Pri výrube drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je potrebný súhlas prenajímateľa a na objem vyťaženej drevnej hmoty bude uzatvorená samostatná kúpnopredajná zmluva.“ 

Aké doklady je potrebné zaslať k žiadosti na výrub drevín?

K žiadosti na výrub drevín je potrebné zaslať :

 • špecifikáciu drevín (druh dreviny, výška, hrúbka /obvod vo výške 1,3 m)
 • výstižnú fotodokumentáciu drevín
 • určenie miesta rastu drevín (katastrálne územie, register a číslo parcely, druh pozemku)
 • odôvodnenie žiadosti (poškodenie dreviny, ohrozenie majetku, zdravia a života a pod.)

 

Má SPF predkupné právo pri vyporiadaní podielov na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve?

Áno, SPF má v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka predkupné právo ako každý iný spoluvlastník.

 

Aká je výška kúpnej ceny predávaných pozemkov?

SPF predáva pozemky v zmysle platných právnych predpisov za ceny v mieste obvyklé /trhové ceny/, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom. V každom prípade je cena určená individuálne na základe dostupných podkladov a údajov tak, aby reflektovala trhové ceny v danom mieste. Pokiaľ bude spis posúdený ako spôsobilý, bude žiadateľa po určení ceny kontaktovať príslušné pracovisko Slovenského pozemkového fondu, ktoré oznámi výšku tejto ceny, za ktorú SPF predá žiadaný pozemok. Pokiaľ žiadateľ s danou cenou súhlasí, fond bude ďalej pokračovať v riešení veci. SPF stanoví cenu až po predložení žiadosti o prevod, podkladov a kladnom posúdení spôsobilosti na prevod.

Ako dlho trvá proces vybavenia žiadosti o prevod?

Vzhľadom na zložitosť ďalšieho postupu podľa interných predpisov SPF a veľmi veľkého počtu doručených žiadostí, celý proces prípravy zmluvy, schválenia ceny za prevod a samotného podpisu zmluvy trvá dlhší čas. Presný časový sled nie je možné určiť. Nakoľko uvedená problematika (majetkovoprávne usporiadanie) nepodlieha konaniu podľa zákona o správnom konaní, neviažu sa k vybaveniu spisu žiadne lehoty. Snahou SPF je postupovať čo najrýchlejšie. Fond má za cieľ v tomto kalendárnom roku výrazne skrátiť čakacie lehoty na vybavenie žiadostí a tiež zlepšiť komunikáciu s fyzickými aj právnickými osobami, ktoré zamýšľajú kúpiť pozemok od SPF, príp. iný právny úkon.

Potrebujem predložiť znalecký posudok, ak mám záujem o kúpu pozemku s malou výmerou? Je potrebné ku kúpe, zámene, vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva alebo zriadeniu vecného bremena vždy doložiť znalecký posudok?

Pri podaní žiadosti nie je potrebné ani vhodné doložiť znalecký posudok na ocenenie dotknutého pozemku. Po preskúmaní žiadosti na SPF bude žiadateľ v prípade potreby vyzvaný na predloženie znaleckého posudku.

Upozorňujeme, že znalecký posudok je nevyhnutným dokladom pri každom prevode pozemkov SPF. Znalecký posudok si dá na výzvu SPF vypracovať a dokladá ho priamo žiadateľ, pričom vypracovanie ZP je jeho nákladovou položkou.

V prípade, že mám záujem kúpiť, zameniť, zriadiť vecné bremeno len na časti pozemku SPF, ako mám postupovať?

V  prípade prevodu je potrebné vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie pozemku. Návrh tohto plánu je potrebné si pred zápisom do katastra nehnuteľností dať odsúhlasiť Slovenským pozemkovým fondom.

V prípade zriadenia vecného bremena sa vyhotovuje porealizačný geometrický plán na zameranie už zriadených inžinierských sietí, ktorých trasovanie bolo odsúhlasené Slovenským pozemkovým fondom.

Aké doklady musím predložiť spolu so žiadosťou o odkúpenie pozemku?

Základnými dokladmi, ktoré je potrebné doložiť ku každej žiadosti o odkúpenie pozemku SPF, o zámenu, alebo o zriadenie vecného bremena na pozemok (najlepšie už pri podaní žiadosti Slovenskému pozemkovému fondu) sú:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:- funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

  – vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

  – vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,

  – vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,

  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

 • vyjadrenie príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na dotknutý pozemok (pôvodnú E-KN parcelu).

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, či k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.

Môžem si odkúpiť akýkoľvek pozemok v správe SPF?

Nie. SPF predáva pozemky výlučne v prípadoch, v ktorých to dovoľujú platné právne predpisy. Slovenský pozemkový fond predáva pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky najmä v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z., nariadenia Vlády SR č. 238/2010 Z. z. a zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení a pozemky vo vlastníctve tzv. nezistených vlastníkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení, príp. ďalších v osobitných prípadoch, v ktorých sú uvedené presné právne tituly, pri splnení ktorých fond môže žiadateľovi predať, zameniť nehnuteľnosť, resp. vysporiadať podielové spoluvlastníctvo.

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne aj podľa širších okolitých vlastníckych vzťahov. Z toho vyplýva, že fond nemôže predať záujemcovi ľubovoľný pozemok vo vlastníctve SR alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov, ktorý spravuje.

Prečo SPF požaduje od žiadateľov zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ vo svojom vlastníctve alebo zoznam prenajatých pozemkov prenajatých od známych vlastníkov v danom katastrálnom území?

SPF k posúdeniu splnenia podmienok na prenájom budúceho nájomcu podľa ustanovení § 2  nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom /viď ods. 10 pís. f), alebo ods. 11 pís. c) tohto nariadenia/ požaduje od žiadateľov o prenájom  pred uzatvorením nájomnej zmluvy okrem iných dokladov aj :

 • zoznam pozemkov, ktoré žiadateľ vlastní v katastrálnom území v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov ,
 • zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ prenajaté od známych vlastníkov v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov,

a ktoré tvoria ucelený hospodársky celok s pozemkami SPF, s uvedením k. ú., parcelného čísla.  registra C/E, čísla LV,  vlastníka, prenajatej výmery parciel vlastníka, s uvedením celkovej prenajatej výmery za k. ú..

Akú maximálnu výmeru si môže prenajať fyzická osoba na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť pre svoje potreby?

Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom, „Pozemok s výmerou najviac 5 ha, ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy, najviac však so spoločnou výmerou 5 ha, môže fond prenajať fyzickým osobám na účely vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti“.

Ako je stanovené nájomné v nájomných zmluvách uzatváraných na poľnohospodársky účel?

Ak je nájomná zmluva uzatváraná s nájomcom – právnickou osobou alebo súkromne hospodáriacim roľníkom (fyzická osoba -podnikateľ) , uzatvára sa podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška nájomného je stanovená podľa obvyklej výšky nájomného pre jednotlivé katastrálne územia.

Ak je nájomná zmluva uzatváraná s nájomcom – fyzickou osobou nepodnikateľom na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť, uzatvára sa podľa prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška nájomného je stanovená dohodou, v závislosti od výmery pozemku, jeho umiestnenia a posúdenia miestnych podmienok.

Ako sa dozviem aká je o obvyklá výška nájomného v danom katastrálnom území?

Právny inštitút „obvyklá výška nájomného“ bol definovaný a do právneho poriadku zavedený s účinnosťou od 01.05.2018 ako údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Podľa platnej právnej úpravy  § 14 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z., „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.” Okresný úrad pri stanovení obvyklej výšky nájomného prioritne vychádza z údajov poskytnutých nájomcami za predchádzajúci kalendárny rok a katastrálne územie.

Obvyklá výška nájomného bola určená na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. postupom podľa § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

Údaje o obvyklej výške nájomného sú zverejnené na webovej  stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Ako si môžem zistiť aké má SPF platné nájomné zmluvy na poľnohospodársky účel v katastrálnom území alebo okrese?

Na webovom sídle SPF bol  v októbri 2021 zverejnený zoznam trvajúcich nájomných zmlúv na poľnohospodársky účel, s uvedením nájomcu, č. zmluvy, doby nájmu od – do, katastrálneho územia, okresu. Zároveň je umožnené vyhľadávanie na základe týchto údajov. Zoznam je dostupný na internetovej stránke https://pozfond.sk/najom/platne-najomne-zmluvy/.

Ako je riešené právo užívania pozemkov ak majú pozemky (hospodársky celok) viacero spoluvlastníkov ktorí uzatvorili zmluvy s viacerými subjektami?

Užívanie pozemkov rieši ustanovenie § 14 ods. 1  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 504/2003 Z. z.“):

„Právo užívať pozemok na základe zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku má ten nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel. Nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte menšinový spoluvlastnícky podiel, má len tie práva, ktoré mu priznáva tento zákon“.

Kto je žiadateľ o prenájom na poľnohospodársky účel podľa osobitného predpisu?

Žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu je žiadateľ o prenájom podľa ustanovení § 2a) alebo 2b) nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2a podáva žiadateľ:

 • mladý poľnohospodár,
 • poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku,

ktorému bolo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej iba „PPA“) vydané právoplatné rozhodnutie  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia : 6.1 – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti mladých poľnohospodárov alebo 6.3. – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Žiadateľ k svojej žiadosti podľa platnej legislatívy musí priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):

 • právoplatné rozhodnutie PPA podľa podopatrenia 6.1. alebo 6.3.,
 • uviesť v žiadosti číslo listu vlastníctva pozemkov vo svojom vlastníctve alebo

doložiť kópiu nájomnej zmluvy, ktorou si prenajíma pozemky od známych vlastníkov – v tom katastrálnom území, kde si žiadateľ žiada pozemky o prenájom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2b podáva žiadateľ:

 • poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo
 • poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt.

Žiadateľ podľa svojej činnosti musí k žiadosti priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):

 • výpis z vinohradníckeho registra alebo výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc,
 • rozhodnutie PPA o poskytnutí priamych podpôr podľa osobitných predpisov alebo čestné vyhlásenie, že pestuje špeciálne plodiny na výmere max. 0.3 ha,
 • rozhodnutie o registrácii prevádzkarne, rozhodnutie o registrácii prvovýrobcu alebo maloobchodnej prevádzkarne alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu

Aby žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu mohol mať v katastrálnom území kde žiada o prenájom pozemkov od SPF prednostné právo, musí v požadovanom katastrálnom území mať vlastné pozemky alebo mať prenajaté pozemky od známych vlastníkov.

Pri posudzovaní žiadostí podľa osobitného predpisu je podstatnou skutočnosťou, či nájomná zmluva s doterajším nájomcom bola skončená uplynutím času (vtedy sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo zmluva s doterajším nájomcom skončila z dôvodu schválenia projektu pozemkových úprav ( vtedy sa postupuje v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Po predložení prvotných dokladov uvedených vo vzorovej žiadosti podľa ustanovení § 2a), alebo 2b) následne SPF začne šetrenie či v katastrálnom území kde si žiadateľ požiadal o prenájom :

 • má voľné vhodné pozemky na prenájom,
 • ak skončil doterajší nájomný vzťah či má doterajší nájomca prednostné právo na uzatvorenie zmluvy, či mu možno krátiť výmeru v prospech žiadateľa podľa osobitného predpisu,
 • vyžiada ostatné doklady od žiadateľa, aj doterajšieho nájomcu.

 

Súhlasím s náhradným pozemkom, resp. SPF akceptoval môj návrh náhradného pozemku, aký je ďalší postup? Kedy budem mať pozemok zapísaný na LV?

Po podpise zápisnice z ponukového konania sa vypracuje zmluva o bezodplatnom prevode, ktorá je po internom schvaľovacom procese predložená na schválenie Rade SPF, po jej schválení, ju podpisujú štatutári fondu a následne SPF zašle zmluvu aj s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor.

Ako postupovať v prípade, ak som dedič po oprávnenej osobe?

Reštitučný nárok musí byť prejednaný v rámci dedičského konania, je potrebné predložiť právoplatné uznesenie (osvedčenie) o nadobudnutí dedičstva, originál, alebo overenú kópiu.

Môžem požiadať o konkrétny náhradný pozemok?

Môžete, navrhnutý pozemok SPF následne preverí z hľadiska možnosti jeho vydania a primeranosti vo vzťahu k pôvodným pozemkom.

Je možné požiadať o finančnú náhradu, ak mám nárok na náhradný pozemok?

Áno, za priznaný nárok na pozemok je možné poskytnúť finančnú náhradu. Finančné prostriedky zašle SPF podľa voľby oprávnenej osoby:

a) na adresu

b) na účet v tvare IBAN (zahraničné platby + SWIFT kód)

 

Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Formy komunikácie sú:

 • E-mailom: restitucie@pozfond.sk, alebo
 • písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

V žiadosti o informáciu je potrebné uviesť:

Číslo rozhodnutia, kto ho vydal, katastrálne územie v ktorom sa nachádzali pôvodné pozemky, meno a priezvisko oprávnenej osoby (osôb)

Dovolil by som sa informovať ohľadom nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom boli prenajaté SPF. Údaje k pozemkom boli doplnené, tým pádom už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné žiadať spätne nájomné od SPF, ktoré poberal v čase, kým boli pozemky nezisteného vlastníka. Ak áno, za aké obdobie spätne.

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., „oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom.“ Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Príjem z takéhoto prenájmu patrí v zmysle § 18 ods. 5 cit. zákona fondu.

Pekný deň prajem, chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu prenajať? Som z mesta Trstená 028 01, Žilinský kraj, katastralné územie Trstená.

Dobrý deň,
Slovenský pozemkový fond /ďalej len “SPF”/ prenajíma nehnuteľnosti

 • – na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov,
 • – na iné ako poľnohospodárske účely podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. /Cena nájmu sa odvíja v závislosti od účelu nájmu, bližšie informácie získate na príslušnom regionálnom odbore./

Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne:

 • a) ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou 2,20 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
 • b) ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva).

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na Odbor nájmov SPF, kontakt nájdete na webovom sídle SPF – www.pozfond.sk.

Mám záujem odkúpiť pozemok v Žiline, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Je vôbec možnosť takýto pozemok kúpiť ak áno ako a za akých podmienok?

Nakoľko nepíšete, či sa jedná o pozemok vo vlastníctve SR – SPF, alebo o pozemok nezisteného vlastníka správa SPF, na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď:

1. Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu v zmysle platných právnych predpisov a za podmienok stanovených v § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom:

 • a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
 • b) zabezpečenia nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,
 • c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,
 • d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
 • e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,
 • f) usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,
 • g) vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,
 • h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,

príp. SPF môže takéto pozemky vo vlastníctve štátu odpredať za podmienok stanovených v § 34 ods. 4 písm. d) zákona č.330/1991 v znení neskorších predpisov – odpredaj pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu určené na výstavbu (samozrejme za predchádzajúceho súhlasného stanoviska SPF v konaní o umiestnení stavby).

2. Slovenský pozemkový fond pri pozemkoch nezistených vlastníkov môže previesť vlastníctvo podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

 • a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,
 • b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,
 • c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
 • d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
 • e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
 • f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,
 • g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
 • h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov, príp. ak pozemok podľa §16 ods. 1 zákona č.180/1995 Z.z. je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené dôvody, odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na Odbor prevodov SPF, kontakt nájdete na webovom sídle SPF – www.pozfond.sk.