Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Nájom

Časté otázky – Nájom


V obci je množstvo pozemkov, ktoré majú neznámych vlastníkov, ale nie je na nich vyznačená správa SPF. Keďže ani vlastníkov nie je možné dlhodobo dohľadať, tak za tieto pozemky dlhodobo neplatí nikto dane a sú zanedbané. Dá sa na takéto pozemky dopísať správa SPF a následne prenajať obyvateľom obce, ktorí majú záujem tieto pozemky užívať?

Pri pozemkoch, ktoré nie sú v správe SPF a nie je možné dohľadať dedičov, je potrebné požiadať o zapísanie správy k pozemkom.
Pokiaľ chce obec pri týchto pozemkoch požiadať o zápis správy na kataster v prospech SPF, potrebné je zaslať písomnú žiadosť na SPF. K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.
Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Keď bude zapísaná správa na LV je možne uvedený pozemok prenajať obci alebo inému záujemcovi. Prenajímatelia sú následne povinní za tieto pozemky platiť dane a riadne ich udržiavať na účel, na aký boli prenajaté. Slovenský pozemkový fond je oslobodený od platenia daní za pozemky neznámych vlastníkov, ak nie sú prenajaté.

Prečo SPF požaduje od žiadateľov zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ vo svojom vlastníctve alebo zoznam prenajatých pozemkov prenajatých od známych vlastníkov v danom katastrálnom území?

SPF k posúdeniu splnenia podmienok na prenájom budúceho nájomcu podľa ustanovení § 2  nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom /viď ods. 10 pís. f), alebo ods. 11 pís. c) tohto nariadenia/ požaduje od žiadateľov o prenájom  pred uzatvorením nájomnej zmluvy okrem iných dokladov aj :
– zoznam pozemkov, ktoré žiadateľ vlastní v katastrálnom území v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov ,
– zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ prenajaté od známych vlastníkov v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov,
a ktoré tvoria ucelený hospodársky celok s pozemkami SPF, s uvedením k. ú., parcelného čísla.  registra C/E, čísla LV,  vlastníka, prenajatej výmery parciel vlastníka, s uvedením celkovej prenajatej výmery za k. ú..

Akú maximálnu výmeru si môže prenajať fyzická osoba na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť pre svoje potreby?

Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom, „Pozemok s výmerou najviac 5 ha, ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy, najviac však so spoločnou výmerou 5 ha, môže fond prenajať fyzickým osobám na účely vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti“.

Ako je stanovené nájomné v nájomných zmluvách uzatváraných na poľnohospodársky účel?

Ak je nájomná zmluva uzatváraná s nájomcom – právnickou osobou alebo súkromne hospodáriacim roľníkom (fyzická osoba -podnikateľ) , uzatvára sa podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška nájomného je stanovená podľa obvyklej výšky nájomného pre jednotlivé katastrálne územia.

Ak je nájomná zmluva uzatváraná s nájomcom – fyzickou osobou nepodnikateľom na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť, uzatvára sa podľa prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška nájomného je stanovená dohodou, v závislosti od výmery pozemku, jeho umiestnenia a posúdenia miestnych podmienok.

Ako sa dozviem aká je o obvyklá výška nájomného v danom katastrálnom území?

Právny inštitút „obvyklá výška nájomného“ bol definovaný a do právneho poriadku zavedený s účinnosťou od 01.05.2018 ako údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Podľa platnej právnej úpravy  § 14 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z., „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.” Okresný úrad pri stanovení obvyklej výšky nájomného prioritne vychádza z údajov poskytnutých nájomcami za predchádzajúci kalendárny rok a katastrálne územie.

Obvyklá výška nájomného bola určená na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. postupom podľa § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

Údaje o obvyklej výške nájomného sú zverejnené na webovej  stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
– za rok 2020 http://www.mpsr.sk/ovn/2020
– za rok 2019 http://www.mpsr.sk/ovn/2019
– za rok 2018 http://www.mpsr.sk/ovn2018

Ako si môžem zistiť aké má SPF platné nájomné zmluvy na poľnohospodársky účel v katastrálnom území alebo okrese?

Na webovom sídle SPF bol  v októbri 2021 zverejnený zoznam trvajúcich nájomných zmlúv na poľnohospodársky účel, s uvedením nájomcu, č. zmluvy, doby nájmu od – do, katastrálneho územia, okresu. Zároveň je umožnené vyhľadávanie na základe týchto údajov. Zoznam je dostupný na internetovej stránke Platné nájomné zmluvy.

Ako je riešené právo užívania pozemkov ak majú pozemky (hospodársky celok) viacero spoluvlastníkov ktorí uzatvorili zmluvy s viacerými subjektami?

Užívanie pozemkov rieši ustanovenie § 14 ods. 1  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 504/2003 Z. z.“):

„Právo užívať pozemok na základe zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku má ten nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel. Nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte menšinový spoluvlastnícky podiel, má len tie práva, ktoré mu priznáva tento zákon“.

Kto je žiadateľ o prenájom na poľnohospodársky účel podľa osobitného predpisu?

Žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu je žiadateľ o prenájom podľa ustanovení § 2a) alebo 2b) nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2a podáva žiadateľ:
– mladý poľnohospodár,
– poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorému bolo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej iba „PPA“) vydané právoplatné rozhodnutie  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia : 6.1 – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti mladých poľnohospodárov alebo 6.3. – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Žiadateľ k svojej žiadosti podľa platnej legislatívy musí priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):
– právoplatné rozhodnutie PPA podľa podopatrenia 6.1. alebo 6.3.,
– uviesť v žiadosti číslo listu vlastníctva pozemkov vo svojom vlastníctve alebo
– doložiť kópiu nájomnej zmluvy, ktorou si prenajíma pozemky od známych vlastníkov – v tom katastrálnom území, kde si žiadateľ žiada pozemky o prenájom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2b podáva žiadateľ:
– poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo
– poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt.

Žiadateľ podľa svojej činnosti musí k žiadosti priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):
– výpis z vinohradníckeho registra alebo výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc,
– rozhodnutie PPA o poskytnutí priamych podpôr podľa osobitných predpisov alebo čestné vyhlásenie, že pestuje špeciálne plodiny na výmere max. 0.3 ha,
– rozhodnutie o registrácii prevádzkarne, rozhodnutie o registrácii prvovýrobcu alebo maloobchodnej prevádzkarne alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu

Aby žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu mohol mať v katastrálnom území kde žiada o prenájom pozemkov od SPF prednostné právo, musí v požadovanom katastrálnom území mať vlastné pozemky alebo mať prenajaté pozemky od známych vlastníkov.

Pri posudzovaní žiadostí podľa osobitného predpisu je podstatnou skutočnosťou, či nájomná zmluva s doterajším nájomcom bola skončená uplynutím času (vtedy sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo zmluva s doterajším nájomcom skončila z dôvodu schválenia projektu pozemkových úprav ( vtedy sa postupuje v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Po predložení prvotných dokladov uvedených vo vzorovej žiadosti podľa ustanovení § 2a), alebo 2b) následne SPF začne šetrenie či v katastrálnom území kde si žiadateľ požiadal o prenájom :
– má voľné vhodné pozemky na prenájom,
– ak skončil doterajší nájomný vzťah či má doterajší nájomca prednostné právo na uzatvorenie zmluvy, či mu možno krátiť výmeru v prospech žiadateľa podľa osobitného predpisu,
– vyžiada ostatné doklady od žiadateľa, aj doterajšieho nájomcu.

Dovolil by som sa informovať ohľadom nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom boli prenajaté SPF. Údaje k pozemkom boli doplnené, tým pádom už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné žiadať spätne nájomné od SPF, ktoré poberal v čase, kým boli pozemky nezisteného vlastníka. Ak áno, za aké obdobie spätne.

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., „oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom.“ Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Príjem z takéhoto prenájmu patrí v zmysle § 18 ods. 5 cit. zákona fondu.

Pekný deň prajem, chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu prenajať? Som z mesta Trstená 028 01, Žilinský kraj, katastralné územie Trstená.

Dobrý deň,
Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ prenajíma nehnuteľnosti
– na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov,
– na iné ako poľnohospodárske účely podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. /Cena nájmu sa odvíja v závislosti od účelu nájmu, bližšie informácie získate na príslušnom regionálnom odbore./

Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne:
a) ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou 2,20 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
b) ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva).

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na Odbor nájmov SPF, kontakt nájdete na webovom sídle SPF – www.pozfond.sk.