Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Vecné bremeno

Časté otázky – Vecné bremeno


Mám uvedené doložené dokumenty poslať poštou alebo ich stačí poslať v elektronickej podobe do mailu?

Dokumenty je potrebné zasielať v listinnej podobe na podateľňu v sídle SPF v Bratislave.

Prečo SPF neakceptuje doložený znalecký posudok?

Slovenský pozemkový fond verifikuje doložené znalecké posudky a prikláňa sa k trhovým cenám.

Aká je cena za zriadenie vecného bremena?

Individuálna. Centrum stanovísk a vecných bremien pre účely stanovenia ceny za zriadenie vecného bremena vypracováva stanovisko, v ktorom sa zohľadňujú trhové ceny v danom katastrálnom území. Ak v danom k. ú. nebola stanovená cena, tak sa vychádza z cien v susedných porovnateľných k. ú..

Ak má pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno, iného podielového spoluvlastníka ako SR, v správe SPF, alebo nezisteného vlastníka, v nakladaní SPF, je potrebné zriadiť zmluvu o vecnom bremene aj s týmto ďalším spoluvlastníkom?

Áno, pretože zmluva o vecnom bremene uzatvorená len na niektoré spoluvlastnícke podiely resp. na podiely SR-SPF/nezistených vlastníkov- SPF nie je vkladu schopná. Okresný úrad, katastrálny odbor, vyžaduje doloženie zmluvy/zmlúv  na všetky spoluvlastnícke podiely, inak vkladové konanie preruší, resp. zastaví.

Vyhotovuje SPF pre účel stavebného konania zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena?

V zmysle príslušných vnútorných predpisov, fond zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena nevyhotovuje, a to ani pre účel stavebného konania.

Potrebujem predložiť znalecký posudok, ak mám záujem o kúpu pozemku s malou výmerou? Je potrebné ku kúpe, zámene, vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva alebo zriadeniu vecného bremena vždy doložiť znalecký posudok?

Pri podaní žiadosti nie je potrebné ani vhodné doložiť znalecký posudok na ocenenie dotknutého pozemku. Po preskúmaní žiadosti na SPF bude žiadateľ v prípade potreby vyzvaný na predloženie znaleckého posudku.

Upozorňujeme, že znalecký posudok je nevyhnutným dokladom pri každom prevode pozemkov SPF. Znalecký posudok si dá na výzvu SPF vypracovať a dokladá ho priamo žiadateľ, pričom vypracovanie ZP je jeho nákladovou položkou.

V prípade, že mám záujem kúpiť, zameniť, zriadiť vecné bremeno len na časti pozemku SPF, ako mám postupovať?

V  prípade prevodu je potrebné vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie pozemku. Návrh tohto plánu je potrebné si pred zápisom do katastra nehnuteľností dať odsúhlasiť Slovenským pozemkovým fondom.

V prípade zriadenia vecného bremena sa vyhotovuje porealizačný geometrický plán na zameranie už zriadených inžinierských sietí, ktorých trasovanie bolo odsúhlasené Slovenským pozemkovým fondom.

Aké doklady musím predložiť spolu so žiadosťou o odkúpenie pozemku?

Základnými dokladmi, ktoré je potrebné doložiť ku každej žiadosti o odkúpenie pozemku SPF, o zámenu, alebo o zriadenie vecného bremena na pozemok (najlepšie už pri podaní žiadosti Slovenskému pozemkovému fondu) sú:
– aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
– funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami:
– základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
– vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
– vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,
vyjadrenie príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na dotknutý pozemok (pôvodnú E-KN parcelu).

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, či k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.