Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Výrub drevín

Časté otázky – Výrub drevín


Ako fond postupuje, keď je potrebná starostlivosť podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.?

Slovenský pozemkový fond je právnická osoba zriadená zákonom, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe osobitných právnych predpisov a z tejto činnosti jej vznikajú práva a záväzky. SPF v zmysle osobitných predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov.

SPF nie je zriadený na podnikanie a vykonáva iba činnosti, ktoré mu zákon umožňuje (prenájom pozemkov, prevod pozemkov, plnenie reštitučných náhrad a pod.).

Rozpočet fondu podlieha podľa § 34a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schvaľovaniu vlády SR. Fond nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene a na ošetrovanie drevín, pretože fond nemôže sám užívať pozemky, s ktorými nakladá, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárskej výroby, príp. na iné účely.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obcisprávu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.“ Definícia pojmu verejná zeleň alebo zeleň v bytovej zástavbe nie je v zákone striktne stanovená, avšak obci vzniká povinnosť podľa zák. č. 369/1990 Zb. o majetku obci zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene (rozsudok Krajského súdu v Nitre č.k. 25Co/162/2012). Slovenský pozemkový fond z uvedených dôvodov nemôže zabezpečovať starostlivosť o verejnú zeleň.

Nahrádza súhlas fondu na výrub drevín rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín?

Nie nenahrádza, fond je teda iba jedným z účastníkov konania a nerozhoduje o samotnom výrube, iba sa podieľa na vydaní stanoviska k výrubu ako správca pozemku. Samotný výrub sa uskutoční až na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.

V nájomných zmluvách na poľnohospodársky účel umožňuje fond nájomcom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyrúbať dreviny do 40 cm obvodu v extraviláne, čo je zahrnuté v ustanoveniach nájomnej zmluvy v znení: „Nájomca sa zaväzuje vykonávať starostlivosť o dreviny rastúce na predmete nájmu tak, aby zabránil hroziacej škode spôsobenej pádom stromu alebo odpadnutým konárom. Nájomca je oprávnený vykonať výrub náletových drevín s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty pri údržbe poľnohospodárskych pozemkov pri dodržaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva nahradzuje súhlas vlastníka, resp. správcu na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu (§ 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Pri výrube drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je potrebný súhlas prenajímateľa a na objem vyťaženej drevnej hmoty bude uzatvorená samostatná kúpnopredajná zmluva.“ 

Aké doklady je potrebné zaslať k žiadosti na výrub drevín?

K žiadosti na výrub drevín je potrebné zaslať :
– špecifikáciu drevín (druh dreviny, výška, hrúbka /obvod vo výške 1,3 m)
– výstižnú fotodokumentáciu drevín
– určenie miesta rastu drevín (katastrálne územie, register a číslo parcely, druh pozemku)
– odôvodnenie žiadosti (poškodenie dreviny, ohrozenie majetku, zdravia a života a pod.)