Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Reštitúcie

Časté otázky – Reštitúcie


Súhlasím s náhradným pozemkom, resp. SPF akceptoval môj návrh náhradného pozemku, aký je ďalší postup? Kedy budem mať pozemok zapísaný na LV?

Po podpise zápisnice z ponukového konania sa vypracuje zmluva o bezodplatnom prevode, ktorá je po internom schvaľovacom procese predložená na schválenie Rade SPF, po jej schválení, ju podpisujú štatutári fondu a následne SPF zašle zmluvu aj s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor.

Ako postupovať v prípade, ak som dedič po oprávnenej osobe?

Reštitučný nárok musí byť prejednaný v rámci dedičského konania, je potrebné predložiť právoplatné uznesenie (osvedčenie) o nadobudnutí dedičstva, originál, alebo overenú kópiu.

Môžem požiadať o konkrétny náhradný pozemok?

Môžete, navrhnutý pozemok SPF následne preverí z hľadiska možnosti jeho vydania a primeranosti vo vzťahu k pôvodným pozemkom.

Je možné požiadať o finančnú náhradu, ak mám nárok na náhradný pozemok?

Áno, za priznaný nárok na pozemok je možné poskytnúť finančnú náhradu. Finančné prostriedky zašle SPF podľa voľby oprávnenej osoby:
a) na adresu
b) na účet v tvare IBAN (zahraničné platby + SWIFT kód)

Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Formy komunikácie sú:
– E-mailom: restitucie@pozfond.sk, alebo
– písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

V žiadosti o informáciu je potrebné uviesť:
Číslo rozhodnutia, kto ho vydal, katastrálne územie v ktorom sa nachádzali pôvodné pozemky, meno a priezvisko oprávnenej osoby (osôb).