Zoznam žiadostí o prenájom

Slovenský pozemkový fond v zmysle zákona č. 330/1991 Zb o o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách – § 34 odsek 28 písm. a), účinného od 1.9.2022, zverejňuje zoznam žiadostí o prenájom pozemkov.

Zoznam obsahuje dátum doručenia žiadosti pozemkovému fondu, meno žiadateľa, jeho adresu/sídlo.