Verejný prístup k informáciám

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) poskytuje aktuálne informácie súvisiace s činnosťou SPF. Slovenský pozemkový fond zverejňuje zákazky vo svojom profile na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie.
Zákazky zadávané Slovenským pozemkovým fondom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení platnom do 30. júna 2013, od 1. júla 2013 až do zriadenia profilu verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie