Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Verejný prístup k informáciám

Verejný prístup k informáciám


Informácie o bankových účtoch

Bežný účet, depozitný účet

Dohody o spolupráci

Dohody o vzájomnej spolupráci, memorandá, …

Zmluvy prerokované v Rade SPF

Prehľad návrhov právnych aktov prerokovaných Radou fondu.

Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Zmluvy na prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí rady SPF.

Uzatvorené zmluvy

Archív uzatvorených zmlúv.

Verejné obstarávanie archív

Archív verejného obstarávania pre SPF.

Výročné správy

Archív výročných správ.

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na roky 2023-2024.

Zoznam nezistených vlastníkov

Má informatívny charakter.

Zoznam žiadostí o prenájom

Zoznam obsahuje informácie o žiadateľoch.


V tejto sekcii Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) poskytuje povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“)  ako aj ďalšie informácie, povinne zverejňované v súlade s citovaným predpisom a ďalšími osobitnými predpismi. V podsekcii Zmluvy na prerokovanie sú zverejňované návrhy právny aktov pred ich prerokovaním v Rade fondu.

Spôsob zriadenia SPF, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 1. Spôsob zriadenia SPF
  SPF bol zriadený zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) ako právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
  SPF je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Po, vložka č. 35/B ako „iná právnická osoba“ so sídlom v Bratislave, Búdková č. 36, IČO: 17 335 345.
 2. Právomoci a kompetencie SPF
  Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa zákona vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.
  V zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. spravuje SPF poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

  Práva a povinnosti SPF upravujú predovšetkým nasledovné právne predpisy:
  ▹ zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.,
  ▹ zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam,
  ▹ zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. zákon č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
  ▹ zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  ▹ nariadenie vlády SR č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov,
  ▹ nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

  V zmysle vyššie citovaných právnych predpisov je SPF oprávnený najmä:
  ▹ bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnených osôb (reštituentov) nehnuteľnosti z dôvodu poskytovania reštitučných náhrad,
  ▹ bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva cirkví a náboženských spoločností nehnuteľnosti odňaté v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti po preukázaní zákonom stanovených podmienok,
  ▹ odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie,
  ▹ odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na účely výstavby alebo ťažby,
  ▹ odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov z dôvodov taxatívne stanovených zákonom,
  ▹ zamieňať a predávať pozemky vo vlastníctve štátu, ako aj nadobúdať pozemky do vlastníctva štátu z dôvodov stanovených nariadením vlády,
  ▹ odplatne zriaďovať zmluvou práva zodpovedajúce vecnému bremenu na pozemkoch vo vlastníctve štátu a z dôvodov taxatívne stanovených zákonom aj na pozemkoch nezistených vlastníkov,
  ▹ prenajímať nehnuteľnosti na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, príp. dočasne aj na iný účel podľa nariadenia vlády,
  ▹ prenajímať podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov a prevádzať podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu za podmienok stanovených zákonom,
  ▹ predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách.
 3. Organizačná štruktúra SPF
  Na základe aktuálne platného zákona 330/1991 Z.z. sú orgánmi SPF rada pozemkového fondu, generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.

  Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada, ktorej členov  volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

  V zmysle § 35a ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. rada pozemkového fondu
  a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,
  b) kontroluje ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
  c) prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
  d) schvaľuje rokovací poriadok rady,
  e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko okrem
     1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
     2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,
  f) prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
  g) prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,
  h) prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
  i) prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,
  j) prešetruje sťažnosti na pozemkový fond.
  Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riaditeľa a námestníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vláda Slovenskej republiky, ktorej zodpovedajú za výkon svojej funkcie.
  Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za pozemkový fond koná navonok samostatne. Právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby, podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.
  SPF sa vnútorne člení na generálne riaditeľstvo a centrá. Informácie o organizačnej štruktúre SPF ako aj kontakty na generálne riaditeľstvo a jednotlivé centrá sú zverejnené na webovom sídle SPF www.pozfond.sk.

Informácie, žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podanie

 1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

  Žiadatelia môžu získavať informácie, ktorými disponuje SPF na základe zákona č. 211/2000 Z. z., a to na základe podanej žiadosti podľa § 14 cit. zákona, ktorá musí obsahovať:
  a) informáciu, že ide o žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
  b) ktorej povinnej osobe je určená,
  c) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  d) jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  e) presné označenie informácií, ktorých sa žiadosť týka a
  f) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

  Žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať:
  ▹ písomne na adresu sídla SPF
  Slovenský pozemkový fond
  Búdková 36
  817 15 Bratislava
  ▹ elektronicky do elektronickej schránky (E0004966591)
  ▹ iným vhodným spôsobom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
 2. Kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
  Žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena alebo zámennej zmluvy, ako aj výzvy na poskytnutie náhrady v zmysle reštitučných zákonov, ostatné návrhy, podnety, žiadosti (napr. o vydanie stanovísk k územným, stavebným a kolaudačným konaniam, k zmene druhu pozemku a pod.) a sťažnosti možno podať na adresu generálneho riaditeľstva SPF, do elektronickej schránky E0004966591 alebo prostredníctvom formulára zverejneného na stránke SPF​.
 3. Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní
  SPF sa pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní riadi právnymi predpismi uvedenými v bode 1.2, pričom na činnosť SPF sa nevzťahuje postup ani lehoty zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

  Žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sa sprístupňujú spôsobom stanoveným zákonom a v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje nevidiacej osobe v Braillovom písme. Lehotu je možné predĺžiť o 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje nevidiacej osobe v Braillovom písme.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia SPF

Voči rozhodnutiu SPF je možné podať opravný prostriedok iba v prípadoch stanovených osobitnými predpismi.

Opravný prostriedok je možné podať proti rozhodnutiu pozemkového fondu o nesprístupnení informácie podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. alebo rozhodnutiu o zastavení konania o sprístupnenie informácie podľa § 30 ods. 1 písm. a), d), e), i), j) správneho poriadku v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa doručuje do sídla fondu. Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. SPF na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Odvolanie musí spĺňať náležitosti podania podľa § 19 správneho poriadku, t.j. musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. O odvolaní rozhoduje generálny riaditeľ SPF.

Proti rozhodnutiu pozemkového fondu vydaného podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. je možné podať správnu žalobu podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okrem vyššie uvedeného, každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáhať ochrany na správnom súde.

Správna žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému správnemu súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) obsahovať aj

a) označenie druhu žaloby,

b) označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ods. 1

c) označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré žalobca napáda, ak sú tieto samostatné a oddeliteľné a žaloba nesmeruje voči celému rozhodnutiu alebo opatreniu,

d) deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 alebo deň právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení protestu prokurátora podľa § 181 ods. 2 alebo deň právoplatnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 181 ods. 3 alebo uvedenie, že žalobca sa považuje za opomenutého účastníka,

e) dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca považuje napadnuté výroky rozhodnutia alebo opatrenia za nezákonné (ďalej len „žalobné body“),

f) označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,

g) vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania správny súd neprihliada,

h) návrh výroku rozhodnutia (ďalej len „žalobný návrh“).

Prehľad vnútorných predpisov, podľa ktorých SPF koná

▹ Pokyn generálnej riaditeľky SPF č. 8/2021, ktorým sa upravuje jednotný postup Slovenského pozemkového fondu pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely,

▹ Pokyn generálnej riaditeľky SPF č. 9/2019, ktorým sa upravuje postup Slovenského pozemkového fondu pri nájme pozemkov na iný ako poľnohospodársky účel,

▹ Pokyn generálneho riaditeľa SPF č. 11/2021, ktorým sa upravuje postup SPF pri uzatváraní zmlúv, obsahom ktorých je prevod vlastníckeho práva, práva správy k nehnuteľnostiam v jeho správe a nakladaní,

▹ Pokyn generálneho riaditeľa SPF č. 13/2021, ktorým sa upravuje postup SPF pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena a dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena alebo zákonného obmedzenia vecného práva,

▹ Pokyn generálnej riaditeľky SPF č. 12/2018, ktorým sa upravuje postup Slovenského pozemkového fondu pri aplikácii zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,

▹ Pokyn generálnej riaditeľky SPF č. 7/2017, ktorým sa upravuje jednotný postup Slovenského pozemkového fondu pri prenájme poľovných pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,

▹ Pokyn generálnej riaditeľky SPF č. 7/2014, ktorým sa upravuje postup Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhrad oprávneným osobám podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z.,

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Slovenský pozemkový fond sprístupňuje informácie v zásade bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácií, podľa nasledovného sadzobníka úhrad:

Slovenský pozemkový fond Cena
Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A4 0,10 €
Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A3 0,50 €
Náklady spojené s obstaraním diskety 0,50 €
Náklady spojené s obstaraním kompaktného disku (CD) 1,00 €
Náklady spojené s obstaraním obálky A4 0,10 €
Náklady spojené s obstaraním obálky A5
0,10 €
Náklady spojené s odoslaním informácie poštou podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
Náklady spojené s odoslaním informácie e-mailom, faxom, telefonicky 0,00 €

Slovenský pozemkový fond odpúšťa všetkým žiadateľom o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií náklady za sprístupnenie informácie, u ktorej súčet nákladov spojených s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročí sumu vo výške 3,00 €.

Späť na hlavnú stránku