Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky
  3. Časté otázky – Usporiadanie vlastníctva

Časté otázky – Usporiadanie vlastníctva


Ako vie obec vysporiadať pozemok vo vlastníctve SR pod stavbou, ktorú máme dlhodobo v majetku obce, ale nemáme vysporiadaný pozemok pod touto stavbou – ide o obecný kultúrny dom?

Pozemok je možné delimitovať a odovzdať do vlastníctva obce protokolom po doložení nasledovných dokladov:
– žiadosť o delimitáciu parcely
– titul nadobudnutia stavby  – delimitačný protokol o prechode nehnuteľností, ku ktorým mali právo hospodárenia bývalé národné výbory, kartu dlhodobého majetku obce alebo pasport miestnych komunikácií, prípadne stav. povolenie, kolaudačné rozhodnutie, hospodársku zmluvu alebo inú listinu preukazujúcu vlastníctvo ku stavbe pred účinnosťou zákona o majetku obcí,
– vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe  doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
– geometrický plán, ktorým bude odčlenená časť pozemku, ktorý sa nenachádza pod stavbou vo vlastníctve obce,
– potvrdenie o pridelení identifikačného čísla obce (IČO),
– potvrdenie o zvolení za starostu obce.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.
Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

V obci odkiaľ pochádzam prebiehajú pozemkové úpravy, kde sa môžem informovať o postupe a možnostiach scelenia pozemkov, ktoré v obce vlastním?

Postavenie účastníkov konania pozemkových úprav, ich práva a postup v jednotlivých etapách konaní pozemkových úprav upravuje zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom v konaní pozemkových úprav je okresný úrad. Informácie o prebiehajúcom konaní môžete tiež získať na príslušnom obecnom úrade.

SPF je účastníkom konania o pozemkových úpravách, v zmysle zákona vykonáva práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupuje neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto
pobytu nie je známe.

V obci je naplánovaná rekonštrukcia časti miestneho cintorína, ktorá bude zahŕňať výmenu časti oplotenia, rozšírenie vjazdu a spevnenie odstavných plôch pri dome smútku. Na základe údajov katastra je vlastníkom týchto pozemkov SR v správe SPF. Je možné previesť pozemky na obec?

Slovenský pozemkový fond zo zákona nespravuje pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých sa nachádza cintorín (ust. §17, ods. 1, písm. a zákona č. 229/1991 Zb.).

Správu miestnych cintorínov v zmysle platných právnych predpisov vykonáva obec. Na základe uvedeného zašlite Vašu žiadosť na Slovenský pozemkový fond, ktorý posúdi možnosti odovzdania pozemkov vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do vlastníctva obce.

Žiadosť je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade, keď pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené na starého, prastarého otca a správca je SPF, nakoľko žiadateľ chce tieto pozemky do svojho vlastníctva na základe dedičských konaní?

V prípade, že pozemky neboli predmetom dedičstva, žiadateľ musí požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkaz, že ide o právneho predchodcu.

V prípade, že pozemky už boli predmetom dedičstva, žiadateľ požiada príslušný okresný úrad – katastrálny odbor o zmenu údajov v katastri nehnuteľností a predloží okresnému úradu osvedčenie o dedičstve.