Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Reštitúcie
  3. Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 229/1991 Z. z.

Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 229/1991 Z. z.

poľnohospodárske aj lesné, obytné budovy a stavby, ktoré pre zákonné prekážky nie je možné vydať, tiež za trvalé porasty, živý a mŕtvy inventár a zásoby.

Predkladanie žiadostí

Výzvy oprávnených osôb na plnenie reštitučného nároku formou vydania náhradného pozemku a žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady je potrebné zasielať písomne na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Výzva o poskytnutie náhrady zákon 229/1991

Späť na reštitúcie