Výzva na poskytnutie náhrady podľa z. č. 229/1991 Z. z.

Fond podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov poskytuje náhrady za pozemky poľnohospodárske aj lesné, obytné budovy a stavby, ktoré pre zákonné prekážky nie je možné vydať, tiež za trvalé porasty, živý a mŕtvy inventár a zásoby.

Predkladanie žiadostí

Výzvy oprávnených osôb na plnenie reštitučného nároku formou vydania náhradného pozemku a žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady je potrebné zasielať písomne na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.