Ponukové konanie

Podľa § 34 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 285/2008 Z. z. je Slovenský pozemkový fond povinný zverejňovať na svojej internetovej stránke pozemky, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov.

Na tejto stránke fond zverejňuje zoznam pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov. Zoznam je aktualizovaný 2 x ročne.

Vzhľadom na komplikovanosť právnych vzťahov k pozemkom vyplývajúcich najmä z ich historického vývoja, Slovenský pozemkový fond nemôže garantovať vhodnosť zverejnených pozemkov z hľadiska ich poskytnutia oprávneným osobám podľa osobitných predpisov.

  • Zoznam pozemkov, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky pre reštitučné účely podľa jednotlivých územných celkov uvedených v prílohe nariadenia Vlády SR č. 237/2010 Z. z.