Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Reštitúcie
  3. Ponukové konanie

Ponukové konanie

Podľa § 34 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 285/2008 Z. z. je Slovenský pozemkový fond povinný zverejňovať na svojej internetovej stránke pozemky, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov.

Na tejto stránke fond zverejňuje zoznam pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov. Zoznam je aktualizovaný 2 x ročne.

Vzhľadom na komplikovanosť právnych vzťahov k pozemkom vyplývajúcich najmä z ich historického vývoja, Slovenský pozemkový fond nemôže garantovať vhodnosť zverejnených pozemkov z hľadiska ich poskytnutia oprávneným osobám podľa osobitných predpisov.

Zoznam pozemkov, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky pre reštitučné účely podľa jednotlivých územných celkov uvedených v prílohe nariadenia Vlády SR č. 237/2010 Z. z.
Zoznam pozemkov SPF k 1.7.2023
Späť na reštitúcie