Vlastníctvo k pozemkom

  • Základnými právnymi predpismi pri zisťovaní, obnove a evidencii vlastníckych práv k pozemkom sú:

▹ Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.282/1993 Z.z. o zmiernení majetkových krívd spôsobeným cirkvám v znení neskorších predpisov a zákon č. 161/2005 Z.z o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám

▹ Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

▹ Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov