Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Usporiadanie vlastníctva
 3. Vlastníctvo k pozemkom

Vlastníctvo k pozemkom

Základnými právnymi predpismi pri zisťovaní, obnove a evidencii vlastníckych práv k pozemkom sú:

 • Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.282/1993 Z.z. o zmiernení majetkových krívd spôsobeným cirkvám v znení neskorších predpisov a zákon č. 161/2005 Z.z o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
Späť na usporiadanie vlastníctva