Prevod pozemkov NV

Pozemky nezistených vlastníkov (§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond môže previesť vlastníctvo k takýmto pozemkom len v prípadoch vymenovaných v § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení:

a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,
b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,
c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú stavby uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim vrátane priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a je dlhodobo užívaný vlastníkom inej stavby,
g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.

Ak pozemok vo vlastníctve neznámeho vlastníka v správe SPF je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

Vzory žiadostí

Prílohy k žiadosti

K žiadosti odporúčame doložiť najmä nasledovné doklady:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
  – funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
  -vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
  -vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
  -vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej.

Ostatné doklady, ktoré sú potrebné k prevodu, žiadateľ dokladá až na základe dožiadania Slovenským pozemkovým fondom. SPF vyžiada od žiadateľa ďalšie doklady individuálne podľa povahy žiadosti a právneho titulu prevodu. SPF môže od žiadateľa vyžiadať napr. nasledovné doklady:

 • potvrdenie REGOB o neznámom pobyte – ak nie je zapísaná správa SPF na liste vlastníctva,
 • stanovisko obce o šetrení neznámeho vlastníka formou verejnej vyhlášky – ak nie je zapísaná správa SPF na liste vlastníctva,
 • znalecký posudok na rozsah prevodu,
 • návrh geometrického plánu pred úradným overením na posúdenie – ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
 • kópia stanoviska SPF k územnému/stavebnému konaniu na stavbu ak bolo vydané (pri prevode pozemkov v zmysle §19 ods. 3 písm. e) zákona č.180/1995 Z. z. – verejný záujem),
 • právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, v ktorom je uvedený predávaný pozemok (pri prevode pozemkov v zmysle §19 ods. 3 písm. e) zákona č.180/1995 Z. z. – verejný záujem),
 • s úradne osvedčeným podpisom originál/úradne osvedčená kópia písomného súhlasu všetkých známych spoluvlastníkov pozemku s návrhom vyporiadania resp. s uzatvorením dohody ohľadom vysporiadanie podielov (v prípade žiadosti o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva),
 • identifikačné údaje všetkých známych spoluvlastníkov pozemku v súlade s § 24 ods.1 písm. a) bod 1) a bod 2) a 42 ods.2 písm. a)  Zákona č. 162/1995 Z. z. vzhľadom na to, že budú účastníkmi dohody (v prípade žiadosti o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva).

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Žiadosti a doplňujúce doklady je potrebné zasielať na adresu centrálnej podateľne SPF: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosti a doplnenie žiadosti je možné zasielať aj do elektronickej schránky SPF opatrené zaručeným elektronickým podpisom.