Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Prevod
 3. Prevod pozemkov NV

Prevod pozemkov NV

Pozemky nezistených vlastníkov (§ 16 ODS. 1 PÍSM. b) a c) zákona č. 180/1995 z. z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu

Právne tituly prevodu pozemkov

Slovenský pozemkový fond môže previesť vlastníctvo k takýmto pozemkom len v prípadoch vymenovaných v § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení:

a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,
b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,
c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú stavby uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim vrátane priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a je dlhodobo užívaný vlastníkom inej stavby,
g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.

Ak pozemok vo vlastníctve neznámeho vlastníka v správe SPF je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond podľa § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vysporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

Pri žiadostiach podľa § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. odporúčame v prvom kroku vysporiadať všetkých známych vlastníkov uvedených na príslušnom liste vlastníctva a až potom sa obrátiť so žiadosťou na SPF.

Pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov (NV), ku ktorým nie je zapísaná správa v LV, je potrebné preukázať nakladanie fondu doložením dokladov:

 1. výpis z REGOB-u t.j. MV SR, sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov,
 2. potvrdenie z obce o šetrení neznámej osoby,
 3. potvrdenie príslušného súdu, oddelenia dedičnej agendy, že po poručiteľovi  (neznámom vlastníkovi) neprebehlo dedičské konanie. Na konanie o dedičstve po zomrelej osobe po 1.7.2016 je miestne príslušný súd, v ktorého obvode:
 4. mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
 5. sa nachádza majetok poručiteľa ak nie je daná príslušnosť podľa trvalého pobytu,
 6. poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa trvalého pobytu alebo umiestnenia majetku.

Vymedzenie pojmov

 1. Nevyhnutným prístupom k nehnuteľnosti alebo k pozemku iného vlastníka je zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v nevyhnutnom rozsahu; takýmto prevodom spravidla nesmie byť obmedzený prístup k pozemkom iných vlastníkov alebo správcov vrátane fondu; ak nie je možné vytvoriť nevyhnutný prístup predajom časti pozemku vo vlastníctve nezistených vlastníkov určenej na základe geometrického plánu, alebo prevodom podielu na celom pozemku alebo časti pozemku, takýto prístup je potrebné  odporučiť na zriadenie vecného bremena.
 2. Primeraný priľahlý pozemok je taký pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa (ktorá je vymedzená parcelným číslom alebo plochou zastavanou stavbou); rozsah priľahlej plochy sa posudzuje vždy individuálne na základe skutočného stavu plochy, ako aj na základe ďalších súvisiacich podkladov, ktorými sú napr. existencia a vek oplotenia pozemku, rozsah vyporiadaných pozemkov priľahlých okolitým stavbám a pod. a to s ohľadom na možnosti ďalšieho využitia okolitého pozemku.
 3. Areál hospodárskeho dvora tvoria pozemky v správe fondu (SR) nachádzajúce sa v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu a v nakladaní fondu (NV), ktoré boli zastavané stavbami do 24. júna 1991 slúžiacimi na činnosť poľnohospodárskeho podniku; na tieto účely sa za stavbu považuje aj obslužná komunikácia vybudovaná v areáli hospodárskeho dvora a manipulačné plochy.
 4. Celková dohodnutá cena za prevod, ktorú má žiadateľ fondu uhradiť je kúpna cena alebo finančná náhrada alebo odplata za predmet prevodu a paušálne náklady; predmetom celkovej dohodnutej sumy nie sú náklady druhej zmluvnej strany (kupujúceho, nadobúdateľa atď.) na obstaranie požadovaných listinných dokumentov (napr. geometrického plánu, znaleckého posudku, projektovej dokumentácie).
 5. Zákaz drobenia pozemkov je zákonné obmedzenie zmluvnej voľnosti definované v § 21 až § 24 zákona č. 180/1995 Z.z. v prípade prevodu pozemku mimo zastavaného územia obce, resp. v prípade vinice aj v zastavanom území obce.
 6. Za dlhodobo užívaný pozemok sa považuje pozemok, ktorý užíva vlastník stavby, resp. právny predchodca stavby minimálne 10 rokov,  ak pozemok tvoril aj v minulosti funkčný celok so stavbou.

Vzory žiadostí:

Prosíme, aby ste vo svojich žiadostiach uvádzali aj e-mailové adresy.

V prípade, že máte záujem o kúpu pozemkov v areáli hospodárskeho dvora, prosíme o uvedenie tejto skutočnosti do žiadosti.


Vzor žiadosti o kúpu

Vzor žiadosti o kúpu s GP

Vzor žiadosti o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vzor žiadosti o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s GP

Vzor žiadosti držiteľa osvedčenia v zmysle § 11 zákona č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách

Vzor žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prevod pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

Vzor žiadosti o prevod pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

Prílohy k žiadosti

K žiadosti odporúčame doložiť najmä nasledovné doklady:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
  – funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
  -vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
  -vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
  -vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej.

Ostatné doklady, ktoré sú potrebné k prevodu, žiadateľ dokladá až na základe dožiadania Slovenským pozemkovým fondom. SPF vyžiada od žiadateľa ďalšie doklady individuálne podľa povahy žiadosti a právneho titulu prevodu. SPF môže od žiadateľa vyžiadať napr. nasledovné doklady:

 • potvrdenie REGOB o neznámom pobyte – ak nie je zapísaná správa SPF na liste vlastníctva,
 • stanovisko obce o šetrení neznámeho vlastníka formou verejnej vyhlášky – ak nie je zapísaná správa SPF na liste vlastníctva,
 • potvrdenie príslušného súdu, oddelenia dedičnej agendy, že po poručiteľovi  (neznámom vlastníkovi) neprebehlo dedičské konanie – ak nie je zapísaná správa SPF na liste vlastníctva,
 • znalecký posudok na rozsah prevodu,
 • návrh geometrického plánu pred úradným overením na posúdenie – ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
 • kópia stanoviska SPF k územnému/stavebnému konaniu na stavbu ak bolo vydané (pri prevode pozemkov v zmysle §19 ods. 3 písm. e) zákona č.180/1995 Z. z. – verejný záujem),
 • právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, v ktorom je uvedený predávaný pozemok (pri prevode pozemkov v zmysle §19 ods. 3 písm. e) zákona č.180/1995 Z. z. – verejný záujem),
 • s úradne osvedčeným podpisom originál/úradne osvedčená kópia písomného súhlasu všetkých známych spoluvlastníkov pozemku s návrhom vyporiadania resp. s uzatvorením dohody ohľadom vysporiadanie podielov (v prípade žiadosti o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva),
 • identifikačné údaje všetkých známych spoluvlastníkov pozemku v súlade s § 24 ods.1 písm. a) bod 1) a bod 2) a 42 ods.2 písm. a) Zákona č. 162/1995 Z. z. vzhľadom na to, že budú účastníkmi dohody (v prípade žiadosti o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva),
 • potvrdenie obce, že pozemok zastavaný stavbou a primeraný priľahlý k nej vlastník stavby, resp. jeho právny predchodca užíva minimálne 10 rokov a tvorili aj v minulosti funkčný celok so stavbou

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, že k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Späť na prevod