Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Prevod
 3. Prevod pozemkov SR

Prevod pozemkov SR

Pozemky Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu

Právne tituly prevodu pozemkov

Slovenský pozemkový fond realizuje predaj pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF na základe nasledovných právnych predpisov:

 1. Predaj pozemkov na výstavbu a ťažbu – na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov – na podklade právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy (napr. územné rozhodnutie príp. stavebné povolenie) v nadväznosti na predošlé vydané stanovisko SPF.
 2. Predaj pozemkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde – na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení:
  ▹ a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a výmeru najmenej 2 000 m2, alebo ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka a výmeru menšiu ako 2 000 m2, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
  ▹ b) zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,
  ▹ c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,
  ▹ d) založenie trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
  ▹ e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,
  ▹ f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,
  ▹ g) vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,
  ▹ h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.
 3. Predaj pozemkov pre prípravu významných investícii – na základe zákona č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov.
 4. Predaj pozemkov na zriadenie priemyselných parkov – na základe zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 5. Predaj pozemkov na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic – na základe zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou od 15.06.2023 bol novelizovaný zákon č.180/1995 Z. z., kde podľa § 14 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.

„Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom podľa odseku 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom

a) určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia za podmienok podľa osobitného predpisu,

b) pod stavbami vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo

c) na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.

Vymedzenie pojmov

 1. Nevyhnutným prístupom k nehnuteľnosti alebo k pozemku iného vlastníka je zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v nevyhnutnom rozsahu; takýmto prevodom spravidla nesmie byť obmedzený prístup k pozemkom iných vlastníkov alebo správcov vrátane fondu; ak nie je možné vytvoriť nevyhnutný prístup predajom časti pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky určenej na základe geometrického plánu, alebo prevodom podielu na celom pozemku alebo časti pozemku, takýto prístup je potrebné  odporučiť na zriadenie vecného bremena.
 2. Nemožnosť samostatného účelného využitia pozemku je spravidla taký stav pozemku v správe fondu, pri ktorom s ohľadom na jeho výmeru, tvar, umiestnenie a možnosti prístupu k pozemku nie je možné zabezpečiť samostatný prístup k pozemku, ale len cez pozemky iného vlastníka alebo stav, keď nie je potenciál takéto pozemky fondom samostatne prenajať alebo inak využiť. Fondu je nevyhnutné preukázať, že žiadateľ má vzťah k predávanému pozemku (napr. predávaný pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve  žiadateľa, pozemok sa nachádza za  plotom  rodinného domu a prirodzenú hranicu pozemku tvorí potok, svah a pod.).
 3. Primeraný priľahlý pozemok je taký pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa (ktorá je vymedzená parcelným číslom alebo plochou zastavanou stavbou); rozsah priľahlej plochy sa posudzuje vždy individuálne na základe skutočného stavu plochy, ako aj na základe ďalších súvisiacich podkladov, ktorými sú napr. existencia a vek oplotenia pozemku, rozsah vyporiadaných pozemkov priľahlých okolitým stavbám a pod. a to s ohľadom na možnosti ďalšieho využitia okolitého pozemku.
 4. Založenie trvalého porastu je výsadba chmeľnice, vinice, rýchlorastúcich drevín, ovocného sadu. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko/rozhodnutie v zmysle § 2 ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády.
 5. Areál hospodárskeho dvora tvoria pozemky v správe fondu (SR) nachádzajúce sa v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu a v nakladaní fondu (NV), ktoré boli zastavané stavbami do 24. júna 1991 slúžiacimi na činnosť poľnohospodárskeho podniku; na tieto účely sa za stavbu považuje aj obslužná komunikácia vybudovaná v areáli hospodárskeho dvora a manipulačné plochy.
 6. Celková dohodnutá cena za prevod, ktorú má žiadateľ fondu uhradiť je kúpna cena alebo finančná náhrada alebo odplata za predmet prevodu a paušálne náklady; predmetom celkovej dohodnutej sumy nie sú náklady druhej zmluvnej strany (kupujúceho, nadobúdateľa atď.) na obstaranie požadovaných listinných dokumentov (napr. geometrického plánu, znaleckého posudku, projektovej dokumentácie).
 7. Zákaz drobenia pozemkov je zákonné obmedzenie zmluvnej voľnosti definované v § 21 až § 24 zákona č. 180/1995 Z.z. v prípade prevodu pozemku mimo zastavaného územia obce, resp. v prípade vinice aj v zastavanom území obce.
 8. Za dlhodobo užívaný pozemok sa považuje pozemok, ktorý užíva vlastník stavby, resp. právny predchodca stavby minimálne 10 rokov,  ak pozemok tvoril aj v minulosti funkčný celok so stavbou.

Vzory žiadostí

Prosíme, aby ste vo svojich žiadostiach uvádzali aj e-mailové adresy.

V prípade, že máte záujem o kúpu pozemkov v areáli hospodárskeho dvora, prosíme o uvedenie tejto skutočnosti do žiadosti.


Vzor žiadosti o kúpu

Vzor žiadosti o kúpu s GP

Vzor žiadosti o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vzor žiadosti o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s GP

Vzor žiadosti držiteľa osvedčenia v zmysle § 11 zákona č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách

Vzor žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prevod pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

Vzor žiadosti o prevod pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

K žiadosti odporúčame doložiť najmä nasledovné doklady:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
  – funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
  -vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
  -vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
  -vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,
 • vyjadrenie príslušného okresného úradu, odboru pozemkového a lesného hospodárstva k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na dotknutý pozemok (pôvodnú parcelu), príp. vyjadrenie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, že v danom katastrálnom území nie sú žiadne nevybavené reštitučné žiadosti. V prípade potreby bude potrebné doplniť spätnú identifikáciu a pozemnoknižnú vložku. Uvedené vyjadrenie je potrebné žiadať len v prípade k.ú. vyznačených oranžovou farbou, pri k.ú. vyznačených zelenou farbou potrebné nie je. Zoznam k.ú. je dostupný k nahliadnutiu TU
 • v extraviláne k pozemkom vo vlastníctve SR v správe SPF potvrdenie okresného úradu, katastrálneho odboru, že pozemok nie je pôvodným neknihovaným pozemkom; okrem prípadov, kde je to zrejmé z vyjadrenia predchádzajúceho bodu.

Ostatné doklady, ktoré sú potrebné k prevodu, žiadateľ dokladá až na základe dožiadania Slovenským pozemkovým fondom. SPF vyžiada od žiadateľa ďalšie doklady individuálne podľa povahy žiadosti a právneho titulu prevodu. SPF môže od žiadateľa vyžiadať napr. nasledovné doklady:

 • znalecký posudok na rozsah prevodu,
 • návrh geometrického plánu pred úradným overením na posúdenie – ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
 • kópia stanoviska SPF k územnému/stavebnému konaniu na stavbu ak bolo vydané (pri predaji pozemkov pre účely výstavby a ťažby),
 • právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, v ktorom je uvedený predávaný pozemok (pri predaji pozemkov pre účely výstavby a ťažby).

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, že k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením požadovaných dokladov sú v plnom rozsahu nákladovou položkou žiadateľa.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Späť na prevod