Samosprávy

Mestá, obce a samosprávne kraje môžu na základe svojich žiadostí podaných na SPF vysporiadať pozemky, ktoré sú určené na verejnoprospešné stavby a súvisia s ich rozvojom.

Bezodplatný prevod  pozemkov

  • Bezodplatný prevod je možný len pri pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SPF – nie je možný pri pozemkoch vo vlastníctve nezistených vlastníkov, v nakladaní SPF.
  • Realizuje sa v zmysle ustanovení § 34 ods. 9 a 14 zákona č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Bezodplatný prevod je možný len pokiaľ obec/VÚC má schválený územný plán a v územnom pláne je daná stavba definovaná ako verejnoprospešná, pričom je dôležité, aby sa dalo identifikovať, že s danou stavbou je v územnom pláne počítané na pozemku, ktorý má byť predmetom bezodplatného prevodu, tzn. dôležitá je aj grafická časť územného plánu. Bezodplatný prevod je možný, pokiaľ je vydané územné rozhodnutie na stavbu a je v územnom pláne daná stavba uvedená definovaná ako verejnoprospešná stavba na žiadaných pozemkoch a žiadateľ disponuje stanoviskom k umiestneniu stavby, t.j. územné rozhodnutie nebolo vydané bez vyjadrenia SPF a je právoplatné.
  • Je možný len pre stavbu, ktorá bude realizovaná, ale nie je možný, pokiaľ stavba už stojí.

Odplatný prevod pozemkov

  • Odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR v správe SPF sa realizuje v zmysle ustanovení § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z.
  • Odplatný prevod pri pozemkoch nezistených vlastníkov, v správe SPF sa realizuje, pokiaľ ide o stavbu, na ktorú je možné pozemok vyvlastniť, tzn. stavbu vo verejnom záujme, resp. ak je naplnený iný titul podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení. Pre iné stavby prevod pozemku nezistených vlastníkov nie je možný.

Ak žiadosť podaná na fond súvisí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (eurofondy) alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť spolu s názvom a termínom (uzávierkou) konkrétnej výzvy.

Mestá, obce a samosprávne kraje môžu pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF, ktoré sa nachádzajú pod existujúcimi stavbami v ich vlastníctve vysporiadať aj formou delimitačných protokolov, a to za predpokladu splnenia ustanovení príslušných právnych predpisov.

Základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/ nezistených vlastníkov v správe SPF je popísaný v priloženom dokumente: