Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Prevod
 3. Zámena pozemkov

Zámena pozemkov

Zámena pozemkov

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe fondu na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení.

Zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF nakladá, nie je fond oprávnený uzatvárať.

V zmysle § 4 ods. Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v platnom znení fond môže pozemok vo vlastníctve štátu zamieňať za pozemok iných vlastníkov len v rámci okresu, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a len do výlučného vlastníctva štátu, z dôvodu:

 1. vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
 2. zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam,
 3. nadobudnutia pozemkov do vlastníctva štátu na uspokojovanie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu alebo ak štát potrebuje pozemky na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 4. založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
 5. usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu, ako aj k pozemkom zastavaným inými stavbami určenými na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva,
 6. nadobudnutia pozemkov v chránených územiach do vlastníctva štátu na účely ochrany prírody a krajiny.

V zmysle § 4 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov musia byť pozemky porovnateľné. Porovnateľnosť sa posudzuje najmä podľa polohy, veľkosti, tvaru, druhu a hodnoty pozemkov, pričom hodnota pozemku, ktorú nadobudne fond zámenou nesmie byť nižšia ako hodnota pozemku, ktorý je predmetom zámeny

V zmysle § 4 ods. 5 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov fond pri zámene pozemku prednostne prihliada na potreby jeho prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.

Ďalším možný titulom na zámenu podľa platnej legislatívy je zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 193/2001 Z. z.“) po vydaní predchádzajúceho súhlasu fondu k zámene.

Vzory žiadostí

Vzor žiadosti na zámenu pozemkov

Vzor žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zámenu pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

Vzor žiadosti o zámenu pozemkov v zmysle zákona č. 193/2001 Z.z. – priemyselné parky

Prílohy k žiadosti

K žiadosti odporúčame doložiť najmä nasledovné doklady, ktoré sú potrebné ako pre žiadaný pozemok, tak aj pre ponúkaný pozemok k zámene:

 • aktuálne stanovisko obce k odpredaju predmetného pozemku/pozemkov v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:
  – funkčné využite záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,
  -vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,
  -vyjadrenie obce, či má/nemá výhrady k prevodu predmetného pozemku na Vás,
  -vyjadrenie obce, či na predmetnom pozemku v budúcnosti plánuje verejnoprospešnú stavbu,
  -vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,
 • vyjadrenie príslušného okresného úradu, odboru pozemkového a lesného hospodárstva k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na dotknutý pozemok (pôvodnú parcelu), príp. vyjadrenie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, že v danom katastrálnom území nie sú žiadne nevybavené reštitučné žiadosti. V prípade potreby bude potrebné doplniť spätnú identifikáciu a pozemnoknižnú vložku. Uvedené vyjadrenie je potrebné žiadať len v prípade k.ú. vyznačených oranžovou farbou, pri k.ú. vyznačených zelenou farbou potrebné nie je. Zoznam k.ú. je dostupný k nahliadnutiu TU
 • v extraviláne k pozemkom vo vlastníctve SR v správe SPF potvrdenie okresného úradu, katastrálneho odboru, že pozemok nie je pôvodným neknihovaným pozemkom; okrem prípadov, kde je to zrejmé z vyjadrenia predchádzajúceho bodu.

Ostatné doklady, ktoré sú potrebné k prevodu, žiadateľ dokladá až na základe dožiadania Slovenským pozemkovým fondom. SPF vyžiada od žiadateľa ďalšie doklady individuálne podľa povahy žiadosti a právneho titulu prevodu. SPF môže od žiadateľa vyžiadať napr. nasledovné doklady:

 • znalecký posudok (pre žiadaný pozemok, aj pre ponúkaný pozemok k zámene),
 • návrh geometrického plánu pred úradným overením na posúdenie – ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,

Doklady ako geometrický plán, znalecký posudok a pod. neodporúčame dokladať pri predkladaní prvotnej žiadosti na SPF, aby žiadateľ vopred nevynaložil náklady na podklady, pričom ešte nie je jednoznačné, že k prevodu pozemku, resp. inému úkonu dôjde.

Späť na prevod