Zámena pozemkov

Zámena pozemkov

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe fondu na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení.

Zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF nakladá, nie je fond oprávnený uzatvárať.

V zmysle § 4 ods. Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v platnom znení fond môže pozemok vo vlastníctve štátu zamieňať za pozemok iných vlastníkov len v rámci okresu, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a len do výlučného vlastníctva štátu, z dôvodu:

  1. a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,
  2. b) zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam,
  3. c) nadobudnutia pozemkov do vlastníctva štátu na uspokojovanie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu alebo ak štát potrebuje pozemky na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
  4. d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,
  5. e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu, ako aj k pozemkom zastavaným inými stavbami určenými na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva,
  6. f) nadobudnutia pozemkov v chránených územiach do vlastníctva štátu na účely ochrany prírody a krajiny.

V zmysle § 4 ods. 5 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v platnom znení fond pri zámene pozemku prednostne prihliada na potreby jeho prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.