Pozemkové spoločenstvá

Slovenský pozemkový fond v pozemkových spoločenstvách v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva :

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva, ak zhromaždenie pozemkového spoločenstva hlasuje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:

a) schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
b) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
i) rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
j) rozhodovanie o zrušení spoločenstva.

Slovenský pozemkový fond sa valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev zúčastňuje formou čiastkových schôdzí ako aj formou korešpondenčného hlasovania len v prípadoch, ak pozvánka obsahuje body programu, v ktorých má fond hlasovacie právo člena (§14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona č. 97/2013 Z. z.).

Podiel na zisku alebo nájomnom na podklade zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov :

Podľa § 10 ods. 3 fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20.

V zmysle § 20, podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

Na základe §10 ods. 2 pozemkové spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi (a to aj v prípadoch, v ktorých pozemkové spoločenstvo nerozhodlo o rozdelení zisku).

Vzor hlásenky pre pozemkové spoločenstvá: 

Zmluvu na prenájom podielov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí fond s nájomcom len v prípadoch:

 

  • ak nie je zaregistrované pozemkové spoločenstvo
  • ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.