Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín
 3. Pozemkové spoločenstvá

Pozemkové spoločenstvá

Slovenský pozemkový fond v pozemkových spoločenstvách v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva :

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva, ak zhromaždenie pozemkového spoločenstva hlasuje podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:

 • schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
 • schvaľovanie stanov a ich zmien,
 • rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
 • rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
 • rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • rozhodovanie o zrušení spoločenstva.

Slovenský pozemkový fond sa valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev zúčastňuje formou čiastkových schôdzí ako aj formou korešpondenčného hlasovania len v prípadoch, ak pozvánka obsahuje body programu, v ktorých má fond hlasovacie právo člena (§14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona č. 97/2013 Z. z.).

Podiel na zisku alebo nájomnom na podklade zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov :

Podľa § 10 ods. 3 fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20.

V zmysle § 20, podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

Na základe §10 ods. 2 pozemkové spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi (a to aj v prípadoch, v ktorých pozemkové spoločenstvo nerozhodlo o rozdelení zisku).

Fond bude každoročne k 31.3. pristupovať ku kontrole doručených hláseniek od  pozemkových spoločenstiev.

Ak pozemkové spoločenstvo neoznámi  fondu rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení zisku a majetku podľa § 20 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. za príslušný rok, fond zašle príslušnému okresnému úradu oznámenie o neplnení si povinností pozemkového spoločenstva v zmysle § 27 ods. 2 písm. d).

Vzor hlásenky pre pozemkové spoločenstvá: 

Hlásenka pre PS

Hlásenku je potrebné zaslať fondu poštou na adresu :

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava

alebo e-mailom na podatelna@pozfond.sk

Spôsob úhrady podielu na zisku alebo nájomnom:

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK35 8180 0000007000001638

Variabilný symbol: IČO Vášho pozemkového spoločenstva

Uhradiť výšku podielu na zisku alebo nájomnom za príslušný rok je potrebné na účet fondu do 30 dní odo dňa doručenia hlásenky na fond.

Fond bude preferovať komunikáciu s pozemkovými spoločenstvami prostredníctvom elektronickej schránky.

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte  na e-mail fondu zriadený pre pozemkové spoločenstvá: urbare@pozfond.sk

Zmluvu na prenájom podielov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí fond s nájomcom len v prípadoch:

 • ak nie je zaregistrované pozemkové spoločenstvo
 • ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.
Späť na pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín