Poľovné revíry

Právo poľovníctva

O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník alebo vlastníci spoločného poľovného revíru a to postupom podľa § 5 a § 11 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, a to na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov hlasovaním nadpolovičnej väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru.

Z uvedeného dôvodu sa fond prostredníctvom povereného zástupcu zúčastňuje na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov zvolaných pozvánkou (verejnou vyhláškou), kde má právo hlasovania za jednotlivé body schváleného programu zhromaždenia. Fond zváži účasť na zhromaždeniach, ktoré sú zvolané viac ako 12 mesiacov pred ukončením platnej zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Zmluva o užívaní poľovného revíru

Užívateľ poľovného revíru je povinný do 10 dní od zaevidovania zmluvy na príslušnom okresnom úrade zaslať na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava:

  • zmluvu o užívaní poľovného revíru (2 vyhotovenia)
  • notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
  • potvrdenie príslušného okresného úradu o evidencii zmluvy o užívaní PR

Po doručení zmluvy o užívaní poľovného revíru vystaví fond faktúru za náhradu užívania poľovných pozemkov v správe a v nakladaní SPF začlenených do poľovného revíru.

Fond zriadil na účely komunikácie s užívateľmi poľovných revírov e-mail: polovnictvo@pozfond.sk

Na uvedený e-mail sa môžu ozvať fondu užívatelia poľovných revírov v prípade, ak majú nejasnosti ohľadom fakturácie náhrady za užívanie poľovného revíru.

Dokumenty: