Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín
  3. Poľovné revíry

Poľovné revíry

Právo poľovníctva

O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník alebo vlastníci spoločného poľovného revíru a to postupom podľa § 5 a § 11 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, a to na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov hlasovaním nadpolovičnej väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru.

Z uvedeného dôvodu sa fond prostredníctvom povereného zástupcu zúčastňuje na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov zvolaných pozvánkou (verejnou vyhláškou), kde má právo hlasovania za jednotlivé body schváleného programu zhromaždenia. Fond zváži účasť na zhromaždeniach, ktoré sú zvolané viac ako 12 mesiacov pred ukončením platnej zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Zmluva o užívaní poľovného revíru

Užívateľ poľovného revíru je povinný do 10 dní od zaevidovania zmluvy na príslušnom okresnom úrade zaslať na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava:

  • zmluvu o užívaní poľovného revíru (2 vyhotovenia)
  • notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
  • potvrdenie príslušného okresného úradu o evidencii zmluvy o užívaní PR

Po doručení zmluvy o užívaní poľovného revíru vystaví fond faktúru za náhradu užívania poľovných pozemkov v správe a v nakladaní SPF začlenených do poľovného revíru.

Fond zriadil na účely komunikácie s užívateľmi poľovných revírov e-mail: polovnictvo@pozfond.sk

Na uvedený e-mail sa môžu ozvať fondu užívatelia poľovných revírov v prípade, ak majú nejasnosti ohľadom fakturácie náhrady za užívanie poľovného revíru.

Dokumenty:

Späť na pozemkové spoločenstvá, poľovníctvo a výrub drevín