Výrub drevín

Stanoviská k výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Slovenský pozemkový fond  rieši výruby drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch v správe a nakladaní fondu.

Fond ako správca pozemkov na základe žiadosti o výrub drevín na pozemkoch v správe a nakladaní fondu, ktorý vykoná žiadateľ, alebo ním poverená osoba zváži vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť na výrub je potrebné zaslať na adresu centrálnej podateľne SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Žiadosť musí obsahovať:

  • podpísanú žiadosť (adresu žiadateľa, katastrálne územie, číslo parcely, odôvodnenie výrubu, špecifikáciu drevín – druh, hrúbka vo výške 1,3 m)
  • výstižnú fotodokumentáciu drevín

Po spracovaní náležitých dokladov vypracuje fond stanovisko k výrubu drevín.

Fond je iba jedným z účastníkov konania a nerozhoduje o samotnom výrube, iba sa podieľa na vydaní stanoviska k výrubu ako vlastník pozemku. Samotný výrub sa uskutoční až na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.

V opodstatnených prípadoch sa stanoví kúpna cena na odpredaj drevnej hmoty, ktorá bude stanovená „na pni“ dohodou, podľa cien uvádzaných v Lesníckom trhovom informačnom systéme (Národné lesnícke centrum Zvolen), na ktorom je v štvrťročných intervaloch aktualizovaný vývoj priemerných cien jednotlivých sortimentov a dodávok surového dreva.

Fond nepristupuje k uzatvoreniu kúpnych zmlúv na drevnú hmotu  v prípadoch, v ktorých:

  • sú náklady na vykonanie výrubu vyššie ako cena vyťaženej drevnej hmoty
  • dreviny poškodzujú, ohrozujú majetok a zdravie občanov, alebo tvoria prekážku pri stavebnej činnosti, bránia vo využití pozemku na účel, na ktorý je určený.