Zmluvy na prerokovanie

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od

OZNAM:

Rada fondu má 13 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR; a to ôsmich členov na návrh Vlády SR, z toho jedného člena navrhnutého združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného člena navrhnutého Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady SR. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.

V súčasnosti nemá Rada Slovenského pozemkového fondu potrebný počet členov. Z tohto dôvodu nie sú na našej stránke zverejnené žiadne zmluvy na prerokovanie. Akonáhle bude Rada SPF uznášaniaschopná a bude známy termín jej zasadnutia, budú uverejnené zmluvy na prerokovanie a bude možné k nim podať námietky.