Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry je zverejnené oznámenie zo dňa 15.7.2015, v časti PPA/ Projektové podpory/ PRV 2014-2020/ Výzvy Výzva č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, vrátane všetkých jej príloh.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

SPF v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸
Čítať viac
Oznámenie /

Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:▸
Čítať viac