Rada SPF

Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“), a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je päť rokov.

Zoznam členov rady pozemkového fondu

Členovia rady zvolení na návrh vlády

Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
JUDr. PhDr. Peter Švider, LL.M.,
Ing. Jozef Gajdoš
Ing. Stanislav Haramia
Ing. Robert Sedlák
JUDr. Martin Lukačovič
Ing. Martin Červenka

Členovia rady zvolení na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Mgr. Jana Štilichová
Ing. Kamil Boroš
Ing. Emil Ďurovčík
JUDr. Lenka Stančíková
JUDr. František Antonič

Rada SPF

a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,
b) kontroluje ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c) prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
d) schvaľuje rokovací poriadok rady,
e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko okrem
   1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
   2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,
f) prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
g) prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,
h) prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
i) prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,
j) prešetruje sťažnosti na pozemkový fond.