Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Rokovanie s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Aktualita

Rokovanie s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Publikované 10. júla 2024

Obsah

Dnes sa uskutočnilo rokovanie medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) a Slovenským pozemkovým fondom.

Za ÚSVRK sa zúčastnil pán splnomocnenec vlády Mgr. Alexander Daško, PaedDr. Zubková Ingrid, Mgr. Marianna Babilonská, Ing. Vladár Marek a za SPF sa zúčastnili pán námestník Ing. Rastislav Juhár a pani riaditeľka JUDr. Mgr. Jana Klein Grnáčová.

Rokovalo sa o vysporiadaní pozemkov pod rómskymi osadami. Boli dohodnuté kroky ďalšej spolupráce, tak aby sa dospelo k úspešnému riešeniu tohto projektu.

Publikované 10. júla 2024