Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Nové manuály
Aktualita

Nové manuály

Publikované 17. mája 2024

Obsah

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce s územnou samosprávou, ako aj so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou.

Na našej novej webovej stránke, na tomto linku: https://pozfond.sk/manualy/ nájdete všetky potrebné manuály:

  1. Manuál – slúžiaci ako pomôcka k podaniu žiadostí o prenájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
  2. Manuál – slúžiaci ako pomôcka k podaniu žiadostí o prevod vlastníckeho práva pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
  3. Manuál – slúžiaci ako pomôcka k podaniu žiadostí o bezodplatný prevod (delimitáciu) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí, VÚC
  4. Manuál – slúžiaci ako pomôcka pri žiadostiach, ktorých predmetom je stavebný zámer na pozemkoch v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu.

Strategickým zámerom štatutárov Slovenského pozemkového fondu je zefektívnenie činnosti a vybavovania agendy vyplývajúcej fondu z príslušných právnych noriem. Neustále pracujeme na zefektívňovaní všetkých procesov a na urýchľovaní vybavovania spisov.

Publikované 17. mája 2024