Pozor! Zmena legislatívy v oblasti prevodov

7. októbra 2022 |

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Ide o zákon č. 257/2022 Z.z.

Touto novelou sa upravujú s právnou účinnosťou od 1.septembra 2022 aj niektoré opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Fond nakladá aj s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky), s pozemkami, ktoré prešli do správy právnickej osoby podľa §28c zákona č. 180/1995 Z.z. a s pozemkami, ktoré spravujú iné organizácie podľa osobitých predpisov. 

Novela zákona zaviedla, že vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom, ktoré tvorili tzv. verejný majetok a  nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitého predpisu.

Zákaz prevodu neknihovaných pozemkov v extraviláne sa v podmienkach Slovenského pozemkového fondu týka všetkých rozpracovaných žiadostí o odplatný či neodplatný prevod pozemkov a zámeny pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu v akomkoľvek štádiu riešenia. Výnimku majú tie žiadosti, ktoré žiadatelia predložili na konanie o návrhu na vklad do 31. augusta 2022.

Na základe platnej legislatívy fond pri jednotlivých žiadostiach preveruje, či je alebo nie je predmetom žiadosti neknihovaný pozemok v extraviláne.

V prípade, že žiadosť o prevod súvisí s podanou žiadosťou o nenávratný príspevok, alebo o inú formu grantovej alebo dotačnej podpory a predmetom žiadosti je neknihovaný pozemok v extraviláne, ktorý v súčasnosti nie je možné riešiť odplatným či bezodplatným prevodom, a tým by mohlo byť ohrozené čerpanie finančných prostriedkov, žiadateľ môže túto skutočnosť oznámiť na mail prevod@pozfond.sk. V týchto prípadoch bude fond bezodkladne posudzovať a komunikovať so žiadateľmi iné možnosti užívania pozemkov.