Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva
Aktualita

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva

Publikované 28. marca 2022

Obsah

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva (predaj, vyporiadanie vlastníckeho práva, zámeny) a práva správy k nehnuteľnostiam v jeho správe a nakladaní.

Zmeny nájdete v Pokyne generálneho riaditeľa č. 3/2022. Jeho úplné znenie nájdete tu

Pokyn GR č. 11/2021 v znení Pokynu GR č.3/2022

Aké zmeny SPF aktuálne realizuje:

  1. Uprednostnenie nájmov pred predajmi

SPF chráni pôdu vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj pôdy bude vo väčšine prípadov možný do výmery 500 m², v niektorých prípadoch iba do 100m². SPF bude v maximálnej miere preferovať nájmy pred predajmi.  

  1. Prehľadné a jasné kritériá predaja pôdy.

Pri predaji pôdy štátu sú stanovené jasné pravidlá, za akých ju možné od SPF získať.  Jasnými kritériami bude výmera a právny titul (dôvod).

  1. Končí možnosť zamieňať pozemky

V minulosti sa realizovali sporné zámeny štátnej pôdy za často nevýhodných podmienok (pre SPF). Zámeny SPF v zásade realizovať nebude. Výnimkou môžu byť žiadosti doručené orgánom ochrany prírody na nadobudnutie pozemkov v chránených územiach do vlastníctva štátu na účely ochrany prírody a krajiny.

  1. Stanovenie minimálnej výšky kúpnej ceny na 100€

Určenie minimálnej výšky kúpnej ceny má zamedziť špekuláciám a nevýhodným predajom pre SPF. V každej zmluve na predaj pozemkov bude najnižšia kúpna cena minimálne 100 €.

  1. Transparentné zverejňovanie požadovaných dokladov + šetrenie nákladov žiadateľa

SPF môže od žiadateľa požadovať iba tie doklady, ktorých zoznam je transparentne uverejnený. Žiadateľ si tak môže v predstihu pripraviť všetky potrebné doklady, čo urýchli vybavenie jeho žiadosti.  

SPF žiada od žiadateľov podklady, s ktorými majú finančné náklady až vtedy, keď je rozhodnuté, že predaj pozemkov sa bude realizovať. T.z. žiadateľ nemusí platiť za znalecký posudok, príp. iné podklady, pokiaľ je predaj nehnuteľnosti zamietnutý.

Novými pravidlami sa SPF riadi od 17.3.2022, kedy nadobudol účinnosť Pokyn generálneho riaditeľa č.11/2022.

Cieľom nových pravidiel v oblasti prevodu pozemkov je transparentnejšie rozhodovanie o doručených žiadostiach o predaj pozemku v správe SPF, ochrana vlastníctva pôdy v správe SPF.

Prioritou SPF je tiež podstatné zrýchlenie vybavovania doručených žiadostí v oblasti predajov pozemkov. Zároveň pri týchto zmenách dbáme na to, aby sme neobmedzili možnosť žiadateľov  – občanov, firiem, samospráv, štátnych organizácií vysporiadať si pozemky pod svojimi stavbami, vo dvoroch prislúchajúcich k stavbám, menšie pozemky v podielových spoluvlastníctvach, pri výstavbe stavieb v súlade s územnými plánmi obcí a miest.

SPF svoju pozornosť obracia práve na bežných žiadateľov, ktorí majú záujem vysporiadať si menšie pozemky, ktoré bránia využitiu ich nehnuteľností.

Pozrite si prehľadnú tabuľku aktuálnych zmien:

typ žiadostipozemok je vo vlastnítve SRpozemok nezistených vlastníkov
Žiadosť o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za finančnú náhradužiadosti je možné vyhovieť iba v prípade, že maximálna výmera pozemku štátu je 500m²Je potrebné splniť tieto podmienky:
pozemok nie je v spoluvlastníctve ďalšieho známeho vlastníka okrem žiadateľa a súčasne je podiel žiadateľa na pozemku minimálne 50% a súčasne je výmera podielu vo vlastníctve nezisteného vlastníka do 500 m²
Žiadosť o prevod vlastníckeho práva – z dôvodu nemožnosti pozemok samostatne účelne využiťje možné vyhovieť, ak ide o pozemok s výmerou do 100 m² pri výmere nad 100 m² je možný nájomnie je možný prevod, iba nájom
Žiadosť o prevod vlastníckeho práva – z dôvodu založenia trvalých porastov (výsadba chmeľnice, vinice, rýchlorastúcich drevín, ovocného sadu)nie je možný prevod, iba nájomnie je možný prevod, iba nájom
Žiadosť o prevod vlastníckeho práva – z dôvodu usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami a primeraným priľahlým pozemkomje možné v prípade, že:
a) je primeraný priľahlý pozemok do výmery 500 m2
b) alebo ak je primeraný priľahlý pozemok oplotený a prenajatý
predaj možný len pod stavbou žiadateľa + nevyhnutný prístup, inak možný len nájom
Žiadosť o prevod vlastníckeho práva – z dôvodu usporiadania pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnicanie je možný prevod, iba nájomná zmluvanie je možný prevod, iba nájom
Žiadosť o zámenu pozemkuje možné iba v prípade žiadosti doručených orgánom ochrany prírody na nadobudnutie pozemkov v chránených územiach do vlastníctva štátu na účely ochrany
prírody a krajiny
nie je možné vyhovieť
Žiadosť o predaj pozemku na výstavbuje možné vyhovieť, pokiaľ žiadateľ predloží právoplatné územné rozhodnutie (príp. stavebné povolenie) na základe predchádzajúceho súhlasu SPF so
stavbou
nie je možné vyhovieť (pokiaľ nejde o stavbu vo verejnom záujme, na ktorú je možné pozemok vyvlastniť)

Publikované 28. marca 2022