Spustenie Elektronických služieb

22. decembra 2022 |

Slovenský pozemkový fond spustil do pilotnej prevádzky Elektronické služby SPF. Nachádzajú sa tu elektronické formuláre, ktoré sa využívajú pri podávaní úkonov a písomností voči Slovenskému pozemkovému fondu podľa § 34d ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Elektronické formuláre sú povinní použiť právnické osoby a podnikatelia, ak na SPF podávajú žiadosť o prevod správy, prevod vlastníckeho práva, zámenu pozemkov, zriadenie vecného bremena, nájom pozemkov alebo stanovisko ku konaniu podľa stavebných predpisov.

Elektronické formuláre môže využiť dobrovoľne aj každý občan, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku a občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s kvalifikovaným certifikátom (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Obsahujú formuláre pre:

  • Žiadosť o prevod správy, o prevod vlastníckeho práva, o zámenu alebo o zriadenie vecného bremena
  • Žiadosť o prenájom pozemku
  • Žiadosť o vydanie stanoviska ku konaniu podľa stavebného zákona
  • Všeobecná žiadosť