Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Spustenie Elektronických služieb
Aktualita

Spustenie Elektronických služieb

Publikované 22. decembra 2022

Obsah

Slovenský pozemkový fond spustil do pilotnej prevádzky Elektronické služby SPF. Nachádzajú sa tu elektronické formuláre, ktoré sa využívajú pri podávaní úkonov a písomností voči Slovenskému pozemkovému fondu podľa § 34d ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Elektronické formuláre sú povinní použiť právnické osoby a podnikatelia, ak na SPF podávajú žiadosť o prevod správy, prevod vlastníckeho práva, zámenu pozemkov, zriadenie vecného bremena, nájom pozemkov alebo stanovisko ku konaniu podľa stavebných predpisov.

Elektronické formuláre môže využiť dobrovoľne aj každý občan, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku a občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s kvalifikovaným certifikátom (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Obsahujú formuláre pre:

  • Žiadosť o prevod správy, o prevod vlastníckeho práva, o zámenu alebo o zriadenie vecného bremena
  • Žiadosť o prenájom pozemku
  • Žiadosť o vydanie stanoviska ku konaniu podľa stavebného zákona
  • Všeobecná žiadosť

Publikované 22. decembra 2022