Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Keď sa kradlo, bolo ticho
Aktualita

Keď sa kradlo, bolo ticho

Publikované 17. mája 2023

Vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) bojuje proti korupcii a zlepšuje kvalitu služieb 

Bratislava, 17. mája 2023 – Sudkyňa Ružena Sabová v máji 2021 vzala do väzby dve bývalé riaditeľky SPF, ktoré podľa nej využívali pozemkový fond na nezákonné podnikanie. Toto vyjadrenie vystihuje fungovanie fondu pred nástupom súčasného vedenia.

„V jednoduchosti povedané, ak žiadateľ chcel, aby pozemkový fond zriadený na plnenie úloh štátu konal v jeho prospech, musel zaplatiť províziu vo výške taxatívne stanovenej páchateľmi inkriminovanej trestnej činnosti. Pritom pozemkový fond ako právnická osoba nebol zákonom zriadený na podnikanie,“ upozornila sudkyňa Ružena Sabová.

Sudkyňa poukázala na to, že úplatky napokon smerovali k ľuďom mimo štruktúry úradu a podľa doteraz získaných dôkazov sa využívali na financovanie v tom čase vládnych strán.

„Tieto strany prostredníctvom personálnych nominácií na pozíciách štatutárnych orgánov pozemkového fondu uplatňovali svoj mocenský vplyv a využívali činnosť pozemkového fondu na napĺňanie svojich zjavne ekonomických a s tým súvisiacich i mocenských a politických záujmov. K zmene takto vytvorenej základne vytvárajúcej podmienky pre možné korupčné aktivity nedošlo ani zmenou vládnej garnitúry v roku 2020.

Nové vedenie SPF nastúpilo v novembri 2021 s cieľom eliminovať korupčné aktivity a oslobodiť fond od vplyvu oligarchických skupín, aby mohol plniť svoj legislatívne stanovený účel. Tieto kroky narazili na odpor záujmových skupín, ktoré rozpútali proti súčasnému vedeniu diskreditačnú kampaň.

Mediálny boj proti súčasnému vedeniu SPF vedie politická strana SMER a jej podpredseda Richard Takáč, ktorý pracoval v SPF práve v časoch nevýhodných prevodov pôdy v správe štátu do súkromných rúk.

Dnes SPF tieto zjavne nevýhodné prevody pôdy na fiktívne ovocné sady odhaľuje a snaží sa získať tento majetok späť. Kauza Špačince priniesla svoju úrodu – fond získal späť poľnohospodársku pôdu s najvyššou bonitou, ktorej trhová hodnota sa blíži k 30 miliónom eur a uzatvoril na ňu nájomnú zmluvu s mladým farmárom.

Pravda a fakty

Preto je dôležité, aby sa rešpektovala pravda a fakty, nie intrigy a klamstvá politikov.

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že nevýhodné zmluvy na právne služby za vysoko nadštandardný honorár s advokátskou kanceláriou JUDr. Miškoviča boli podpísané v lete 2020 predchádzajúcou generálnou riaditeľkou Mgr. Štilichovou, ktorá v lete 2021 predĺžila výpovednú dobu tejto zmluvy z obvyklých 2 mesiacov na 7 mesiacov. Súčasní štatutári ešte v januári 2022 zmluvu vypovedali.

V minulosti SPF trpel veľmi neefektívnym fungovaním, čo spôsobovalo mnohoročné oneskorenie pri vybavovaní žiadostí a nevybavené spisy každoročne pribúdali.

SPF sa pod vedením Jána Marosza rozhodol odstrániť tento problém a zlepšiť kvalitu služieb.

Základnými prioritami vedenia pri nástupe bolo:

1. odhaľovať korupciu na fonde a zrýchliť vybavovanie žiadostí na SPF,

2. navrátiť neoprávnene predanú poľnohospodársku pôdu fondu a dať ju do užívania farmárom,

3. zlepšiť komunikáciu so žiadateľmi a samosprávami.

Spisová zápcha

Zamestnanci SPF v spolupráci s ministerstvom financií pripravili ambiciózny plán zrýchleného vybavenia cca 27 900 nevybavených žiadostí (projekt „Spisová zápcha“), ktorý prináša výsledky a len cez Radu SPF prešlo o 87 % viac právnych aktov než za minulé roky.

Za necelý rok 2022 sa podarilo, vďaka práci referentov, v súčinnosti s členmi rady fondu, schváliť takmer dvojnásobok právnych aktov ako za predchádzajúci rok. Fond podpísal v roku 2021 spolu 1366 zmlúv a za rok 2022 (za obdobie od apríla 2022, kedy bola kreovaná Rada SPF) spolu 2557 právnych aktov, čo fondu prinieslo obrat 7 miliónov eur.

Zrýchlené vybavovanie veľkého množstva spisovej agendy nie je možné bez výrazného navýšenia počtu zamestnancov. Súčasné vedenie SPF požiadalo Ministerstvo financií SR o navýšenie tohto počtu, čo však nebolo schválené. Preto bolo potrebné prijať aj zamestnancov na dohody. Tzv. dohodári pracujú na odstraňovaní spisovej zápchy za obdobných mzdových podmienok ako kmeňoví zamestnanci s výnimkou niekoľkých odborníkov, ktorých cena hodinovej práce zodpovedá ich odbornosti.

Dňa 18. 4. 2023 sa uskutočnilo transparentné výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa SPF, ktoré má jasného víťaza. Štatutári SPF plne rešpektujú jeho výsledky a očakávajú vymenovanie jeho víťaza.


Publikované 17. mája 2023