Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF
Aktualita

Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF

Publikované 4. februára 2020

Obsah

V stredu 5. februára 2020 sa uskutoční v poradí 8. rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/. Predmetnom rokovania bude okrem iného aj návrh spoločného postupu ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom pri vysporiadaní pozemkov. Na rokovaní k tejto téme vystúpi generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s pripravenou prezentáciou.

Účasť na rokovaní Rady ZMOS nadväzuje na spoluprácu, ktorú SPF a ZMOS rozvíja už od roku 2017 s viacerými pozitívnymi výsledkami v podobe spoločných projektov. V najbližšej dobe fond pripravuje interaktívne workshopy pre zástupcov obcí a miest na regionálnej úrovni, ktorých cieľom je osveta a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Z pohľadu fondu najdôležitejšími témami sú:

  1. informácia starostom k výrubom drevín na verejnom priestranstve, oboznámenie s postupom SPF pri takýchto žiadostiach;
  2. včasné podávanie žiadosti o súhlasne stanovisko k projektom financovaným zo zdrojov EU/ žiadosti o prevod/ žiadosti o bezodplatný prevod;
  3. predkladanie žiadosti vrátane príslušnej dokumentácie s potrebnými dokumentmi;
  4. obmedzené možnosti SPF pri prevodoch;
  5. vyporiadanie pozemkov v intraviláne (delimitácie) napr. pod stavbami, komunikáciami, verejná zeleň, …;
  6. novela z. č. 330/1991 Zb. – novelizácia pozemkových úprav.

Publikované 4. februára 2020