Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie
Aktualita

Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie

Publikované 24. novembra 2021

  • Od 1.11.2021 je generálnym riaditeľom SPF Ján Marosz
  • Vzniká tím odborníkov, ktorí v SPF uskutočňujú očakávané zmeny, výsledkom ktorých bude urýchlenie procesov a zamedzia korupčnému správaniu
  • K 13.11.2021 eviduje SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí, manažment pripravuje plán, ako túto situáciu riešiť 
  • Nové vedenie SPF už počas prvého týždňa identifikovalo ďalší zdroj príjmu do rozpočtu fondu. Ide o jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena za stožiare vysokého napätia na pozemkoch v správe fondu. Už v tomto roku ide o 700.000€. Tieto prostriedky SPF budú slúžiť aj na skvalitnenie služieb pre občanov.

Slovenský pozemkový fond (SPF) vedie od 1.11.2021 na základe rozhodnutia Vlády SR  Ján Marosz.

„Moju nomináciu na post generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu vnímam s veľkou pokorou a rešpektom. Uvedomujem si, že Vláda SR  do mňa vložila dôveru a očakávania. Od mojich prvých dní v SPF preto dôkladne analyzujem procesy v spoluprácu s tímom odborníkov, s ktorými pripravujeme potrebné a očakávané zmeny,“ povedal generálny riaditeľ SPF Ján Marosz.

SPF je dnes vnímaný najmä cez korupčné kauzy, ktoré tu boli v minulosti. Tiež je všeobecne známe, že rozhodovanie SPF trvá neúmerne dlho.

„Úlohou nového manažmentu je naštartovanie procesu zmien, ktoré  SPF postupne transformujú na modernú a transparentnú  inštitúciu, ktorá bude vychádzať  v ústrety občanom, samosprávam a ostatným žiadateľom,“ vysvetlil Ján Marosz.

Pozitívne zmeny zrealizovalo nové vedenie SPF už počas prvých dní svojho pôsobenia. SPF začalo priamo fakturovať náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena. Týmto sa uplatňovanie náhrady podstatným spôsobom zefektívnilo a zrýchlilo.

„SPF dôsledným uplatňovaním svojich práv už v tomto roku  navýši príjmovú časť svojho rozpočtu o približne 700 tisíc €. Každoročne tak môžu byť príjmy SPF vyššie až o jeden milión €. Tieto prostriedky budú použité na skvalitnenie našich služieb občanom,“ zdôraznil Ján Marosz.

Je všeobecne známe, že SPF pri vybavovaní  agendy  postupuje veľmi pomaly, žiadosti často stoja bez odpovede aj roky. SPF ročne dostáva v priemere 15.000 všetkých žiadostí (napr. v roku 2021 ich bolo až 21 tisíc).

Nevybavené žiadosti

K 13.11.2021 SPF eviduje viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí:

„Je neakceptovateľné, aby mal SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí. V súčasnosti analyzujeme, prečo v SPF k takejto situácia došlo. Chceme urýchlene zaviesť opatrenia, aby sme novo prijaté žiadosti dokázali vybavovať priebežne. Zároveň nastavíme systém tak, aby bolo vopred jasné, v akej lehote bude SPF rozhodovať,“ povedal Ján Marosz.

V súčasnosti na SPF analyzujeme celý proces vybavovania žiadostí podľa jednotlivých spisových agend, aby sme našli spôsob, ako celkový čas vybavovania spisu zásadne skrátiť. Súčasťou analýzy je aj posúdenie, koľko zamestnancov bude na priebežné vybavovanie agendy potrebných.

„V prípade potreby sme pripravení prijať nových zamestnancov. Použijeme na to aj finančné zdroje, ktoré SPF získa ako platbu za zriadenie vecného bremena. Každoročne tak vieme na  skvalitnenie našich služieb pre občanov navyše použiť 1 milión €,“ doplnil Ján Marosz.

Jednou z dôležitých priorít nového vedenia SPF je aktívny proklientský prístup. Pripravuje preto transformáciu existujúcej infolinky na moderné call – centrum. Dnes je kapacita infolinky nedostatočná, venujú sa jej len traja pracovníci. SPF začína komunikovať aj cez sociálne siete, aby sa aktuálne informácie dostali k čo najširšiemu okruhu občanov.

„Všetky avizované zmeny budeme realizovať po dôkladnom oboznámení sa s aktuálnym stavom na Slovenskom pozemkovom fonde. So zavádzaním nových opatrení začneme v prvom kvartáli 2022,“ dodal na záver Ján Marosz.

Publikované 24. novembra 2021