Slovenský pozemkový fond prijal na svojej pôde poľnohospodárov z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca SPPK v Rade SPF

11. decembra 2019 |

Včera, t. j. 10.12.2019, sa v poobedných hodinách na pôde generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu /SPF/ uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SPF s poľnohospodármi z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory /SPPK/ v Rade Slovenského pozemkového fondu, Ing. Oliver Šiatkovský a okrem poľnohospodárskych subjektov sa ho zúčastnili aj starosta obce Horné Saliby Ing. Pavol Hodosy, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Galante Ing. Peter Horváth a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Po vzájomnom vysvetlení situácie týkajúcej sa prenájmu pozemkov v katastrálnom území Horné Saliby a ďalších katastrálnych územiach Trnavského a Nitrianskeho kraja sa zúčastnené strany dohodli na nasledovnom postupe:

  • poľnohospodári, ktorí nemajú platné nájomné zmluvy  so Slovenským pozemkovým fondom, podajú žiadosti o uzatvorenie nájomných zmlúv s uvedením konkrétnych pozemkov, ktoré žiadajú prenajať;
  • v prípade, ak poľnohospodári s platnou nájomnou zmluvou užívajú aj iné pozemky v správe a nakladaní fondu, ktoré nemajú zahrnuté do svojich zmlúv, požiadajú o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve;
  • poľnohospodári s platnými nájomnými zmluvami, pri ktorých nebola vykonaná inventarizácia skutočne užívanej výmery, budú vyzvaní na jej vykonanie; generálne riaditeľstvo SPF vykoná audit nájomných zmlúv subjektov zúčastnených na stretnutí a následne miestne príslušný regionálny odbor SPF bude pozývať jednotlivé subjekty na individuálne pracovné rokovania s cieľom usporiadania užívacích vzťahov.

Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová zároveň požiadala člena Rady SPF za SPPK Ing. Olivera Šiatkovského, aby tlmočil smerom k SPPK návrh na organizovanie tzv. workshopov, t.j. interaktívnych stretnutí s poľnohospodármi k aktuálnym témam a komunikácii s SPF.