Slovenský pozemkový fond sa dištancuje od sporov medzi záujemcami o Poľovný revír Nenince

29. januára 2020 |

Slovenský pozemkový fond sa dňa 28.1.2020 zúčastnil zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Nenince. Poverený zástupca SPF informoval vlastníkov a splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov, že nakoľko je v súčasnosti vedený súdny spor o užívanie poľovného revíru viažuci sa k prechádzajúcemu zhromaždeniu vlastníkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.12.2017, a na ktorom SPF prejavil svoju vôľu a hlasoval o užívaní predmetného poľovného revíru, SPF nebude až do skončenia predmetného súdneho sporu duplicitne hlasovať v rovnakej veci.