Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie
Aktualita

Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

Publikované 28. októbra 2021

Obsah

Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie  väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.  

V súčasnosti sú už všetky právnické osoby a podnikatelia povinní mať aktivovanú elektronickú schránku a vykonávať úkony voči fondu a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky. V prípade nedodržania elektronickej formy komunikácie SPF začne týchto žiadateľov upozorňovať na povinnosť elektronického doručovania písomností.

Fyzickým osobám – nepodnikateľom bude SPF odpovedať elektronicky podpísanými záznamami v prípadoch, keď takýto žiadatelia doručia podanie do elektronickej schránky fondu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pripravované je taktiež elektronické podpisovanie zmlúv za predpokladu, že druhou zmluvnou stranou bude niektorý z vyššie uvedených subjektov.

Za účelom skvalitnenia a zjednodušenia elektronickej komunikácie so žiadateľmi SPF plánuje do konca tohto kalendárneho roka zverejniť na svojej internetovej stránke elektronické formuláre s možnosťou podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ukončenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky elektronického podpisovania je naplánované do konca roka 2021, s predpokladom, že od 1. januára 2022 bude fond komunikovať s vyššie uvedenými typmi žiadateľov už len elektronicky.

Publikované 28. októbra 2021