Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

28. októbra 2021 |

Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie  väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.  

V súčasnosti sú už všetky právnické osoby a podnikatelia povinní mať aktivovanú elektronickú schránku a vykonávať úkony voči fondu a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky. V prípade nedodržania elektronickej formy komunikácie SPF začne týchto žiadateľov upozorňovať na povinnosť elektronického doručovania písomností.

Fyzickým osobám – nepodnikateľom bude SPF odpovedať elektronicky podpísanými záznamami v prípadoch, keď takýto žiadatelia doručia podanie do elektronickej schránky fondu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pripravované je taktiež elektronické podpisovanie zmlúv za predpokladu, že druhou zmluvnou stranou bude niektorý z vyššie uvedených subjektov.

Za účelom skvalitnenia a zjednodušenia elektronickej komunikácie so žiadateľmi SPF plánuje do konca tohto kalendárneho roka zverejniť na svojej internetovej stránke elektronické formuláre s možnosťou podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ukončenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky elektronického podpisovania je naplánované do konca roka 2021, s predpokladom, že od 1. januára 2022 bude fond komunikovať s vyššie uvedenými typmi žiadateľov už len elektronicky.