Slovenský pozemkový fond uspel v súdnom spore so spoločnosťou A.L.K. Humenné, spol. s r.o.

10. augusta 2021 |

V súdnom spore, v ktorom sa spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. domáhala zaplatenia 434.414,35 EUR s príslušenstvom z titulu nároku na náhradu škody voči SPF, Krajský súd v Prešove na základe odvolania podaného Slovenským pozemkovým fondom zmenil rozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 07.06.2019 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol.

Nárok na náhradu škody spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. ako žalobca vo vzťahu k SPF ako žalovanému odvodzovala od skutočnosti, že SPF nemal rešpektovať platný nájomný vzťah k poľnohospodárskym pozemkom v katastrálnych územiach Výrava a Svetlice v okrese Medzilaborce. Ten mal podľa názoru žalobcu trvať aj po roku 2009. Keďže SPF prenajal tieto poľnohospodárske pozemky tretej osobe, podľa žalobcu mu tak mala vzniknúť škoda za obdobie rokov 2010 – 2012 z titulu nemožnosti obrobenia tejto pôdy a nezískania požadovanej podpory a dotácií v poľnohospodárstve, poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Okresný súd v Humennom rozsudkom z roku 2019 čiastočne žalobe vyhovel a uložil SPF povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 304.376,41 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,25 % ročne z tejto sumy od 10.09.2014 do zaplatenia. SPF sa voči tomuto rozsudku odvolal. Odvolací súd sa stotožnil s argumentáciou SPF, v zmysle ktorej v konaní nebolo preukázané splnenie zákonných predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, t. j. že SPF konal v rozpore s uloženou právnou povinnosťou a že v dôsledku takéhoto porušenia vznikla žalobcovi škoda, ktorú by zavinil. Súd prvej inštancie sa navyše nevysporiadal ani s podanou námietkou premlčania. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.