Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci
Aktualita

SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci

Publikované 26. októbra 2019

Obsah

V amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dnes, t. j. 26. novembra 2019, zástupcovia Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) slávnostne podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Účelom uzatvorenej dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu, s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri podpore vzdelávania študentov založeného na vedeckých základoch s prepojením teoretickej prípravy s praxou, vrátane poskytovania odborných stáží. Spolupráca bude zameraná taktiež na riešenie praktických a teoretických problémov, vrátane spoločného zdieľania informácií vo viacerých oblastiach.

„Teší ma, že sme pristúpili k dohode o spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom. Keď sme tvorili novú koncepciu štúdia vnímali sme dopyt spoločnosti po právnikoch kvalifikovaných v odbore pozemkové právo. Rozhodli sme sa preto opäť zaradiť tento predmet. V tomto semestri sa pozemkové právo vyučuje prvýkrát a má bezmála 150 poslucháčov. Verím, že dohoda o spolupráci bude prínosná pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a taktiež aj pre Slovenský pozemkový“, skonštatoval po podpise dohody Eduard Burda, dekan PF UK.

„Slovenský pozemkový fond veľmi pozitívne vníma záujem Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o vzájomnú spoluprácu, ktorá doteraz prebiehala na neoficiálnej báze. Sme pripravení študentom právnickej fakulty vytvoriť podmienky pre získavanie znalostí z oblasti pozemkového práva a fungovania SPF ich priamym zapojením do praxe“ uzavrela Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Publikované 26. októbra 2019