SPF: Našu pôdu musíme zjednotiť. Je to naša priorita

2. októbra 2019 |

Slovenský pozemkový fond (SPF) volá po aktivite pri riešení problematiky rozdrobenosti pozemkov. Tá totiž nekomplikuje život iba slovenským farmárom, ale aj bežným ľuďom. „Rozdrobenosť pozemkov bráni investíciám, predlžuje realizáciu stavieb vo verejnom záujme ako sú cesty, školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb,“ približuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Zároveň dodáva, že túto problematiku zaradil fond ako kľúčovú agendu úradu. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre prináša verejnosti odbornú konferenciu s názvom „Ako zjednotiť slovenskú pôdu“. Tá sa uskutoční už zajtra 3. októbra v hoteli Saffron v Bratislave.

Slovenský pozemkový fond disponuje s pätinou všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Na čo však neustále naráža, sú problémy spôsobené rozdrobenosťou pôdy. „Dotýka sa všetkých odvetví hospodárstva a situáciu ešte viac komplikujú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Nové pozemkové usporiadanie pomôže sceľovaniu vlastníctva a funkčnému usporiadaniu územia, z čoho budú v konečnom dôsledku ťažiť všetci – vlastníci, užívatelia, obce, štát, krajina,“ tvrdí Adriana Šklíbová.

Pri zjednotení pôdy dochádza k sceleniu vlastníctva (nielen) štátnych pozemkov do väčších celkov. Tým vznikajú z pohľadu SPF parcely vhodné napríklad pre uspokojenie reštitučných nárokov. Znižuje sa taktiež množstvo neprenajatej pôdy, keďže sa do jednej časti zjednotia aj pozemky nezistených vlastníkov. Nájomné zmluvy s poľnohospodármi sa tak budú uzatvárať podstatne jednoduchšie. „Farmárom takto vieme prenajať celky s prístupom k pôde, čo im významne šetrí náklady pri obhospodarovaní pôdy. Mestá a obce získajú viac možností pri budovaní občianskej vybavenosti a verejnej zelene, či pomoc pri rozvoji bývania,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová.

Za dôležité považuje v tomto prípade vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj aktívne podieľanie sa na tvorbe legislatívy, ktorá sa dotkne celého agro sektora. „Takto sa nám podarí odštartovať jednoduché pozemkové úpravy, čo je podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy,“ dodáva. Pri realizácii jednoduchých pozemkových úprav dochádza k sceľovaniu pôdy a
sprístupneniu pozemkov vo vymedzenom území. „Minulý piatok Vláda schválila návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorej správcovia, a teda aj SPF, budú môcť byť žiadatelia pozemkových úprav. Novelu však musí ešte schváliť Národná rada a podpísať pani prezidentka. Verím, že podporu, ktorú v tomto smere od poslancov a pani prezidentky potrebujeme, si naša pôda a farmári zaslúžia,“ spresňuje generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Program konferencie a zoznam spíkrov je v pozvánke nižšie alebo na linke: https://konferencie.hnonline.sk/event/ako-zjednotit-slovensku-podu.