SPF podal žiadosť o opravu údajov ROEP v Podunajských Biskupiciach

30. októbra 2019 |

Slovenský pozemkový fond podal začiatkom tohto roka oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Stalo sa tak na základe chybného zápisu údajov o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Dotknuté sú aj plochy, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. Keďže chybné údaje neboli dodnes opravené, Slovenský pozemkový fond sa rozhodol realizovať ďalšie právne kroky. 

„Požiadali sme katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava o opravu chybných údajov zapísaných v katastri nehnuteľností. Ide o údaje, ktoré boli zapísané v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, tzv. ROEP, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice,“ spresnila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond postupuje na základe zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Ten totiž hovorí o tom, že ak schválený ROEP obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi z listín predložených účastníkmi konania, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o schválení ROEP pre k. ú. Podunajské Biskupice bolo do katastra zapísané v septembri 2015.